Saltar al contingut principal
Manual pràctic IVA 2023.

Factures simplificades

A. Factures simplificades

 1. L'obligació de facturació pot ser complida mitjançant l'expedició de factura simplificada i còpia d'esta en els supòsits següents:

  1. Quan l'import no excedisca 400 euros, IVA inclòs.

  2. Quan haja d'expedir-se una factura rectificativa.

 2. En les següents operacions, quan el seu import no excedisca 3.000 euros, IVA inclòs:

  1. Vendes al detall. Es consideren vendes al detall les entregues de béns mobles corporals o semovents en les que el destinatari de l'operació no actue com empresari o professional, sinó com consumidor final d'aquells. No es reputaran vendes al detall les que tinguen per objecte béns que per les seues característiques objectives, envasat, presentació o estat de conservació siguen principalment d'utilització empresarial o professional.

  2. Vendes o servicis en ambulància.

  3. Vendes o servicis a domicili del consumidor.

  4. Transporte de persones i els seus equipatges.

  5. Servicis d'hostaleria i restauració prestats per restaurants, bars i establiments similars, així com el subministrament de menjades i begudes per a consumir a l'acte.

  6. Sales de balle i discoteques.

  7. Servicis telefònics prestats mitjançant cabines o targetes magnètiques o electròniques recarregables que no permeten la identificació del portador.

  8. Servicis de perruqueria i instituts de bellesa.

  9. Utilització d'instal·lacions esportives.

  10. Revelat de fotografies i servicis prestats per estudis fotogràfics.

  11. Aparcament i estacionament de vehicles.

  12. Lloguer de pel·lícules.

  13. Servicis de tintoreria i bugaderia.

  14. Utilització d'autopistes de peatge.

  15. Aquelles que autoritze el Departament de Gestió Tributària de l'Agència Estatal d'Administració Tributària.

Les factures simplificades han de contindre com a mínim les següents dades:

 • Número i, si escau, sèrie. La numeració serà correlativa.

 • Data d'expedició.

 • Data en què s'hagen efectuat les operacions o s'haja rebut el pagament anticipat, sempre que siga diferent a la d'expedició de la factura.

 • Número d'identificació fiscal, així com el nom i cognoms, raó o denominació social de l'obligat a la seua expedició.

 • La identificació del tipus de béns lliurats o de servicis prestats.

 • Tipus impositiu aplicat i, opcionalment també l'expressió «IVA inclòs».

 • Contraprestació total.

 • En el cas de factures rectificatives, la referència expressa i inequívoca de la factura rectificada i de les especificacions que es modifiquen.

 • Les esmentes recollides en les factures ordinàries relatives a l'aplicació de règims especials i a determinades operacions (exemptes, amb inversió del subjecte passiu, etc.).

B. Documents expedits pel destinatari

Els qui realitzen adquisicions de béns o servicis a les persones o entitats acollides al règim especial d'agricultura, ramaderia i pesca a l'IVA, hauran d'expedir un rep firmat pel subjecte passiu acollit a este règim especial.