Saltar al contingut principal
Manual pràctic IVA 2023.

Obligació de facturar

Els empresaris i professionals estan obligats a expedir factura i còpia d'esta per les entregues de béns i prestacions de servicis que realitzen en el desenvolupament de la seua activitat i a conservar còpia de la mateixa. També han d'expedir factures en els supòsits de pagaments anticipats, excepte en les entregues intracomunitàries de béns exempts.

Així mateix, unes altres persones i entitats que no tinguen la condició d'empresaris o professionals estan obligades a expedir i conservar factures o altres justificants de les operacions que realitzen.

1. Supòsits d'expedició obligatòria de factura

Sempre i si més no, els empresaris i professionals estan obligats a expedir una factura en els supòsits següents:

 • Quan el destinatari siga un empresari o professional que actue com a tal.

 • Quan el destinatari de l'operació així l'exigisca per a l'exercici de qualsevol dret de naturalesa tributària.

 • Exportacions de béns exemptes de l'IVA (excepte les realitzades en les tendisques lliures d'impostos).

 • Entregues intracomunitàries de béns exempts de l'IVA.

 • Quan el destinatari siga una Administració pública o una persona jurídica que no actue com empresari o professional.

 • Entregues de béns objecte d'instal·lació o muntatge abans de seu posada a disposició.

 • Vendes a distancia quan s'entenguen realitzades en el territori d'aplicació de l'impost.

2. Excepcions a l'obligació de facturar

No existix obligació d'expedir factura, fora que siga un supòsit dels indicats com a obligatoris en l'apartat anterior, en les següents operacions:

 • Les operacions exemptes de l'IVA en virtut del que estableix l'article 20 de la Llei de l'IVA. No obstant això, l'expedició de factura serà obligatòria en les operacions exemptes de l'article 20.U.2n, 3r, 4t, 5é, 15é, 20é, 22é, 24é, 25é i 28é de la Llei de l'IVA.

 • Les realitzades pels subjectes passius en el desenvolupament d'activitats a les que siga aplicable el règim especial del recàrrec d'equivalència. No obstant això, haurà d'expedir-se factura si més no per les entregues d'immobles subjectes i no exemptes de l'Impost.

 • Les realitzades per empresaris o professionals en el desenvolupament d'activitats per les quals es troben acollits al règim simplificat de l'IVA, fora que la determinació de les quotes s'efectue en atenció al volum d'ingressos. No obstant això, haurà d'expedir-se factura si més no per les transmissions d'actius fixos.

 • Aquelles operacions que, amb referència a sectors empresarials o professionals o a empreses determinades, autoritzeu el Departament de Gestió Tributària de l'Agència Estatal d'Administració Tributària, a fi d'evitar pertorbacions en el desenvolupament de les activitats econòmiques dels empresaris o professionals.

No existix tampoc obligació d'expedir factura quan es tracti de les prestacions de servicis definides en l'article 20.Un 16é i 18é, apartats a) a n) de la Llei de l'IVA, fora que:

 • S'entenguen realitzades en el TAI o en un altre Estat membre i estiguen subjectes i no exemptes al mateix.

 • S'entenguen realitzades en el TAI, les Canarias, Ceuta o Melilla, estiguen subjectes i exemptes al mateix i siguen realitzades per empresaris o professionals diferents de les entitats asseguradores, societats gestores d'institucions d'inversió col·lectiva, entitats gestores de fons de pensions, fons de titulització i les seues societats gestores, entitats de crèdit, a través de la sede de la seua activitat econòmica o establiment permanent situat en el citat territori.

 • El Departament de Gestió Tributària de l'Agència Estatal d'Administració Tributària eximisca a uns altres empresaris o professionals de l'obligació d'expedir factura, amb prèvia solicitud dels interessats, quan quede justificat per les pràctiques comercials o administratives del sector d'activitat de què es tracte o per les condicions tècniques d'expedició d'estes factures.

No existix obligació d'expedir una «autofactura» en el cas d'adquisicions intracomunitàries ni tampoc en les operacions en les que es produïsca la inversió del subjecte passiu. No obstant això, tindrà la consideració de document justificatiu de la deducció la factura original o el justificant comptable, expedits per qui realitza l'entrega que dóna lloc a l'adquisició intracomunitària o la prestació de servicis o l'entrega de béns que origina la inversió del subjecte passiu, sempre que esta adquisició de béns o de servicis es reculla en la corresponent autoliquidació.

3. Possibilitat d'expedir documents de facturació mensuals. Factures recapitulativas

Podran incloure's en una sola factura les operacions realitzades en diferents dates per a un mateix destinatari sempre que s'hagen efectuat dins d'un mateix mes natural.

Les operacions s'entendran realitzades en la data en què s'haja produït la meritació de l'impost.