Saltar al contingut principal
Manual pràctic IVA 2023.

Terminis d'expedició i envie de les factures

El següent quadre permet observar els diferents terminis d'expedició i envie de les factures, en funció de la condició del destinatari o de la naturalesa de les operacions:

Condició destinatari/
Naturalesa operació
Termini d'expedicióTermini d'envie
Destinatari no empresari ni professional Al realitzar l'operació En el moment de la seua expedició
Destinatari empresari o professional Abans del dia 16 del mes següent a aquell en què s'haja produït la meritació de l'impost corresponent a la citada operació Abans del dia 16 del mes següent a aquell en què s'haja produït la meritació de l'impost corresponent a la citada operació
Factures recapitulativas destinades a no empresaris ni professionals L'últim dia del mes natural en el que s'hagen efectuat les operacions que es documenten En el moment de la seua expedició
Factures recapitulativas destinades a empresaris o professionals Abans del dia 16 del mes següent a aquell en què s'haja produït la meritació de l'impost corresponent a la citada operació Abans del dia 16 del mes següent a aquell en què s'haja produït la meritació de l'impost corresponent a la citada operació
Factures d'entregues intracomunitàries de béns exempts Abans del dia 16 del mes següent a aquell en què s'inicie l'expedició o el transporte dels béns amb destinació a l'adquirent Abans del dia 16 del mes següent a aquell en què s'inicie l'expedició o el transporte dels béns amb destinació a l'adquirent
Factures rectificatives Tan prompte com l'obligat a expedir-la tinga constància de les circumstàncies que obliguen a la seua expedició Abans del dia 16 del mes següent a aquell en què s'haguera expedit la factura

A estos efectes, les operacions s'entenen realitzades quan es produïsca la meritació de l'IVA.

En el cas de les operacions en règim especial del criteri de caixa, estes s'entendran realitzades a estos efectes, en el moment en què s'haguera produït la meritació de l'IVA si no els haguera sigut aplicable este règim especial. Per tant, el termini per a l'expedició de les factures corresponents a estes operacions es regix pels terminis generals.