Saltar al contingut principal
Manual pràctic IVA 2023.

Contingut dels documents registrals

Els Llibres Registre han de permetre determinar amb precisió en cada període de liquidació:

  • L'import total de l'IVA transferit als seus clientes (i, si escau, l'import cobrat).

  • L'import total de l'impost suportat per les seues adquisicions o importacions de béns o pels servicis rebuts o, si escau, pels autoconsums que realitze (i, si escau, l'import cobrat).

  • La situació dels béns a què es referixen les operacions que han de constar en el Llibre Registre de determinades operacions intracomunitàries, en tant no tinga lloc la meritació de les entregues o adquisicions intracomunitàries.