Saltar al contingut principal
Manual pràctic IVA 2023.

Lliure Registre de béns d'inversió

Hauran de portar este lliure  els subjectes passius que hagen de practicar la regularització de les deduccions per béns d'inversió.

Contingut del llibre. Es registraran:

  1. Els béns d'inversió degudament individualitzats.

  2. Les dades precises per a identificar les factures i documents de Duanes de cada bé.

  3. Per a cada bé individualitzat, la data del començament de la seua utilització, prorrata anual definitiva i la regularització anual, si és procedent, de les deduccions.

En els casos de transmissió dels béns d'inversió durant el període de regularització, es donaran de baixa del llibre, anotant la referència a l'assentament del llibre registre de factures expedides que recull esta entrega, així com la regularització de la deducció efectuada amb motiu de la mateixa.

Per als subjectes passius que tinguen l'obligació de portar els Llibres registre de l'Impost a través de la Sede electrònica, el contingut d'este lliure és exactament el mateix.

Per a este col·lectiu els registres d'este lliure hauran de remetre's dins del termini de presentació corresponent a l'últim període de liquidació de cada any natural.