Saltar al contingut principal
Manual pràctic IVA 2023.

Contingut

Han d'anotar-se:

Les factures expedides, fins i tot les relatives a operacions exemptes i d'autoconsum.

L'article 63.3 del RIVA establix el contingut del llibre registre de les factures expedides. No obstant això, ha d'advertir-se que la informació a recollir en este lliure és major en el cas de tractar-se de subjectes passius obligats a portar els Llibres registre a través de la Sede electrònica:

1. Amb caràcter general, en el llibre registre de factures expedides haurà de consignar-se el número de factura i, si escau, sèrie, la data d'expedició, la data de realització de les operacions, en cas que siga diferent de l'anterior, el nom i cognoms, raó social o denominació completa i número d'identificació fiscal del destinatari, base imposable de les operacions, determinada conforme als articles 78 i 79 de la Llei de l'IVA i, si escau, el tipus impositiu i la quota tributària.

Amb efectes d'1 de juliol de 2023, quan no procedisca l'emissió de factura rectificativa en operacions acollides al règim especial de les agències de viatges o al règim especial dels béns usats, objectes d'art, antiguitats i objectes de col·lecció, s'anotaran en el llibre registre de factures expedides les regularitzacions o ajustaments de la base imposable i quota calculades inicialment, conseqüència de descomptes o altres circumstàncies posteriors a la meritació de l'operació

D'acord amb esta redacció, el contingut dels assentaments que conformen el llibre registre de factures expedides (sense perjudici de les autoritzacions relatives a la documentació de les operacions i de registre, concedides pel Departament de Gestió Tributària en l'exercici de les seues competències) serà el següent:

NÚM. (i sèrie)Data d'expedicióData de realització
operacions
Cognoms i nom, raó social o denominació
completa del destinatari
NIF del destinatariBITipusQuota
(1)
---
--- (2)
---
(3)
---
(3)
---
(4)
---
(5)
---
(5)
---

Notes a la taula:

(1) Si escau, podran expedir-se factures mitjançant sèries separades quan existisquen raons que el justifiquen. No obstant això, serà obligatòria l'expedició en sèries específiques en els casos prevists en l'article 6.1.a) del Reglament de facturació. (Tornar)

(2) Si és diferent a la d'expedició. (Tornar)

(3) Esta dada no és necessari en les factures simplificades tret dels supòsits de l'article 7, apartats 2 i 3 del Reglament de facturació. (Tornar Cognoms) (Tornar NIF)

(4) D'acord amb els articles 78 i 79 de la Llei de l'IVA. (Tornar)

(5) Si escau, si es tracta d'operacions subjectes i no exemptes. (Tornar Tipus) (Tornar Quota)

Tal com s'ha esmentat en el capítol 6 d'este Manual, si l'operació s'ha efectuat conforme al règim especial del criteri de caixa, s'hauran d'incloure addicionalment les esmentes a la data de cobrament (parcial o total), l'import cobrat i el mitjà de cobrament utilitzat.

2. Per als subjectes passius que tinguen l'obligació de portar els Llibres registre de l'Impost a través de la Sede electrònica, de forma addicional al contingut recollit en els paràgrafs anteriors, haurà d'incloure's el següent detall per cada registre de factura expedida:

 • Tipus de factura expedida, indicant si es tracta d'una factura completa o, simplificada, factura rectificativa, indicant el motiu i imports corresponents a la rectificació, factura emesa en substitució de factures simplificades expedides amb anterioritat, així com si el registre correspon a un assentament resum de factures o si la factura ha sigut expedida pel destinatari o per un tercer.

  La identificació de les factures rectificades i substituïdes és opcional només a l'efecte de registre en els Llibres, sent obligatòria la seua identificació en la factura en si mateixa.

 • Identificació, si escau, de si es tracta d'una rectificació registral a què es referix l'article 70 del RIVA.

 • Descripció de les operacions.

 • Període de liquidació de les operacions que es registren.

 • Les esmentes corresponents als règims especials d'ore d'inversió, grup d'entitats (nivell avançat), agència de viatges, béns usats, objectes d'art o d'antiguitats i objectes de col·lecció, criteri de caixa, així com les esmentes a què es tracta d'una operació exempta i, si escau, la referència al precepte que empara l'exempció, que l'operació no es troba subjecta a l'IVA, que la mateixa és objecte d'inversió del subjecte passiu, que la mateixa s'ha expedit en virtut d'una autorització en matèria de facturació o registrat a l'empara d'una autorització en matèria de simplificació de registre.

 • Import total en els casos de les operacions a les que siga aplicable el règim especial dels béns usats, objectes d'art, antiguitats, i objectes de col·lecció o el règim especial de les agències de viatges.

Cadascuna d'estes tipologies de factura i de règims especials o esmentes en la factura ha d'informar-se tenint en compte les claus i especificacions recollides en l'Annex I de l'Ordre HFP/417/2017, de 12 de maig, per la qual es regulen les especificacions normatives i tècniques que desenvolupen la gestió dels Llibres registre de l'impost sobre el valor afegit a través de la Sede electrònica de l'Agència Estatal d'Administració Tributària.

Com a conseqüència de l'eliminació d'unes altres obligacions formals (model 347, model 340 i model 390), s'han d'informar una sèrie de qüestiones addicionals a les tradicionalment informades en els llibres registre. Esta informació que es desenvolupa a través de l'Ordre HFP/417/2017, de 12 de maig, és la següent:

 • Les agències de viatges hauran d'identificar les factures que documenten les prestacions de servicis en de la qual contractació intervinguen com mediadores en nom i per compte aliè que complisquen amb els requisits a què es referix la disposició addicional quarta del Reglament pel qual es regulen les obligacions de facturació.

 • S'ha d'identificar les factures emeses per operacions d'arrendament de locals de negocis. A més, si l'arrendament no està subjecte a retenció ha d'informar-se de les referències cadastrals i de les dades necessàries per a la localització dels immobles arrendats.

 • Identificació dels cobraments per compte de tercers d'honoraris professionals o de drets derivats de la propietat intel·lectual, industrial, d'autor o d'altres per compte dels seus socis, associats o col·legiats efectuats per societats, associacions, col·legis professionals o altres entitats que, entreu les seues funcions, realitzen les de cobrament.

 • Imports que es perceben en contraprestació per transmissions d'immobles, efectuades o que s'hagen d'efectuar, que constituïsquen entregues subjectes en l'impost sobre el valor afegit. Estos imports percebuts han d'entendre's com a imports meritats a l'efecte del seu registre.

Finalment, també ha d'informar-se en este lliure registre, però només amb caràcter anual, durant els trenta primers dies del mes de gener següent a l'exercici al que es referisquen, i de forma agrupada:

 • Els imports superiors a 6.000 euros que s'hagueren percebut en metàl·lic durant l'exercici d'una mateixa persona o entitat.

 • Les entitats asseguradores hauran d'informar de les operacions d'assegurances, en els mateixos termes que venien informant en les declaracions informatives, model 347 i 340, pels imports de les primes o contraprestacions percebudes.

3. En el Llibre registre de factures expedides s'ha d'anotar, una per una, les factures expedides. No obstant això, segons establix l'article 63.4 del RIVA, podran:

 • Agrupar-se en assentaments resums les factures expedides en la mateixa data i numerades correlativament (cal recordar que, quan es documenten les operacions efectuades en un mateix any mitjançant factures ordinàries i simplificades, serà obligatòria l'expedició mitjançant sèries separades d'unes i altres, en els termes establits en els articles 6 i 7 del Reglament de facturació), sempre que es complisquen simultàniament els següents requisits:

  1. Que en els documents objecte de l'assentament resum no siga preceptiva la identificació del destinatari, conforme al que disposa el Reglament de facturació.

  2. Que la meritació de les operacions documentades s'haja produït dins d'un mateix mes natural.

   En els assentaments resums de les factures es farà constar la data en què s'hagen expedit, la base imposable global, el tipus impositiu, la quota global i els números inicial i final dels documents anotats, i si les operacions s'han efectuat conforme al règim especial del criteri de caixa (incloent-se en este cas la menció).

 • Dividir una sola factura en diversos assentaments correlatius quan incloga operacions que tributen a tipus impositius diferents.

Igualment, hauran d'anotar-se de forma separada:

 • Les factures rectificatives.

 • Les factures que documenten les operacions intragrup que es realitzen entre entitats que apliquen el nivell avançat del Règim Especial del grup d'entitats.