Saltar al contingut principal
Manual pràctic IVA 2023.

Contingut

L'article 64.4 del RIVA establix el contingut del llibre registre de les factures rebudes. No obstant això, ha d'advertir-se que la informació a recollir en este lliure és major en el cas de tractar-se de subjectes passius obligats a portar els Llibres registre a través de la Sede electrònica:

1. Amb caràcter general, en el llibre registre de factures rebudes els empresaris o professionals hauran de numerar correlativament totes les factures, justificants comptables i documents de duanes corresponents als béns adquirits o importats i als servicis rebuts en el desenvolupament de la seua activitat empresarial o professional, tot això independentment del fet que l'operació estiga no subjecta, subjecta i no exempta o exempta.

Com veurem a l'analitzar el contingut del llibre registre de factures rebudes portat a través de la Sede electrònica, este número correlatiu ha de substituir-se pel nombre de la factura assignat per l'emissor.

Estos documents s'anotaran en el Llibre Registre de factures rebudes.

En particular, s'anotaran les factures corresponents a les entregues que donen lloc a les adquisicions intracomunitàries de béns subjectes a l'impost efectuades per empresaris i professionals.

Igualment, hauran d'anotar-se les factures o justificants comptables expedits per qui va realitzar l'entrega de béns o la prestació de servicis en els casos d'inversió del subjecte passiu.

Finalment, hauran d'anotar-se per separat les factures rectificatives a què es referix l'article 15 del Reglament pel qual es regulen les obligacions de facturació.

Segons s'establix en l'article 64.4 del RIVA, en esta anotació es consignarà el seu número de recepció, la data d'expedició, la data de realització de les operacions, en cas que siga diferent de l'anterior i així conste en el citat document, el nom i cognoms, raó social o denominació completa i número d'identificació fiscal de l'obligat a la seua expedició, la base imposable, determinada conforme als articles 78 i 79 de la Llei de l'IVA, i, si escau, el tipus impositiu i la quota tributària.

D'acord amb esta redacció, el contingut dels assentaments que conformen el llibre registre de factures rebudes serà el següent:

NÚM. de recepcióData d'expedicióData de realització operacions
(si és diferent a la data d'expedició)
Cognoms i nom, raó social o
denominació completa de l'obligat a expedir
NIF de l'obligat a expedirBI
(arts. 78 i 79)
TipusQuota
--- --- --- --- --- --- --- ---

Tal com s'ha esmentat en el capítol 6 d'este Manual, si l'operació s'ha efectuat conforme al règim especial del criteri de caixa, s'hauran d'incloure addicionalment les esmentes a la data del pagament (parcial o total), l'import pagat i el mitjà de pagament utilitzat.

2. Per als subjectes passius que tinguen l'obligació de portar els Llibres registre de l'Impost a través de la Sede electrònica, de forma addicional al contingut recollit en els paràgrafs anteriors, haurà d'incloure's el següent detall per cada registre de factura, justificant comptable i document de Duanes corresponent a béns adquirits o importats i als servicis realitzats en el desenvolupament de la seua activitat empresarial o professional, tot això independentment del fet que l'operació estiga no subjecta, subjecta i no exempta o exempta, la següent informació:

 • En primer lloc i com única diferència de gran importància amb la informació coincident recollida en el llibre registre de factures rebudes tradicional, entenent com a tal el que no s'emporta a través de la Sede electrònica de l'Agència Tributària, és que el número de recepció utilitzat se substituïx pel número, i si escau, sèrie que figure en la factura. En el cas de documents de Aduanasel número de factura a consignar és el nombre del document duaner (DUA).

 • Tipus de factura expedida, indicant si es tracta d'una factura completa o, simplificada, així com si el registre respon a un assentament resum de factures.

 • Identificació, si escau, de si es tracta d'una rectificació registral a què es referix l'article 70 del RIVA.

 • Descripció de les operacions.

 • Les esmentes corresponents als règims especials de grup d'entitats (nivell avançat), agències de viatges, béns usats, objectes d'art o d'antiguitats i objectes de col·lecció, criteri de caixa, així com la menció a què l'operació és objecte d'inversió del subjecte passiu, o que la mateixa s'ha expedit en virtut d'una autorització en matèria de facturació o registrat a l'empara d'una autorització en matèria de simplificació de registre.

 • Quota tributària deduïble corresponent al període de liquidació en què es realitza l'anotació. Les regularitzacions de les deduccions no es registren en el llibre registre, sense perjudici que hagen de constar en les autoliquidacions corresponents.

 • Període de liquidació en el que es registren les operacions a què es referixen les factures rebudes.

 • Data de registre comptable de la factura, del justificant comptable o del document de Duanes.

Com a conseqüència de l'eliminació d'unes altres obligacions formals (model 347, model 340 i model 390), s'ha d'informar d'una sèrie de qüestiones addicionals a les tradicionalment informades en els llibres registre. Esta informació que es desenvolupa a través de l'Ordre HFP/417/2017, de 12 de maig, és la següent:

 • Identificació de les factures rebudes corresponents a operacions d'arrendament de locals de negoci.

 • Les persones o entitats a què es referixen els apartats 1 i 2 de l'article 94 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, han d'informar de les adquisicions de béns o servicis al marge de qualsevol activitat empresarial o professional.

Finalment, també ha d'informar-se en este lliure registre, però només amb caràcter anual, durant els trenta primers dies del mes de gener següent a l'exercici al que es referisquen, i de forma agrupada:

 • Les agències de viatges que expedisquen les factures a què es referix la disposició addicional quarta del Reglament pel qual es regulen les obligacions de facturació aprovat pel Reial decret 1619/2012, de 30 de novembre, hauran d'informar de les prestacions de servicis de transporte de viatgers i dels seus equipatges per via aèria a què es referix l'apartat 7.b) d'esta disposició addicional quarta.

 • Les entitats asseguradores hauran d'igualment informar de les operacions d'assegurances, en els mateixos termes que venien informant en les declaracions informatives, model 347 i 340, pels imports de les indemnitzacions o prestacions satisfetes.

3. Els documents de facturació rebuts s'anotaran un per un, però s'admet realitzar un assentament resum de les factures rebudes en una mateixa data, en què es faran constar els números inicial i final de les factures rebudes assignats pel destinatari, sempre que procedisquen d'un únic proveïdor, la suma global de la base imposable i la quota impositiva global i si les operacions es troben afectades pel règim especial del criteri de caixa (incloent-se en este cas la menció), sempre que l'import de les operacions documentades en les factures agrupades no excedisca en el seu total conjunt de 6.000 euros, i a cada una d'elles de 500 euros, IVA no inclòs .

Igualment serà vàlida l'anotació d'una mateixa factura en diversos assentaments correlatius quan incloga operacions que tributen a diferents tipus impositius.