Saltar al contingut principal
Manual pràctic IVA 2023.

Terminis de registre

1. Amb caràcter general, han d'anotar-se per l'orde en què es reben, i dins del període de liquidació en què procedisca efectuar la seua deducció.

2. Per als subjectes passius que tinguen l'obligació de portar els Llibres registre de l'Impost a través de la Sede electrònica, s'establix a més un termini específic de remissió:

La informació corresponent a les factures rebudes, ha de subministrar-se en un termini de quatre dies naturals des de la data en què es produïsca el registre comptable de la factura i, si més no, abans del dia 16 del mes següent al període de liquidació en què s'hagen inclòs les operacions corresponents.

En el cas operacions d'importació, els quatre dies naturals s'hauran de computar des que es produïsca el registre comptable del document en el que conste la quota liquidada per les duanes i si més no abans del dia 16 del mes següent al final del període al que es referisca la declaració en la que s'hagen inclòs.

El termini de remissió dels registres de facturació corresponents a factures rebudes rectificatives serà de quatre dies naturals a comptar des de la data en què es produïsca l'expedició o el registre comptable de la factura, respectivament.

No obstant això, en cas que la rectificació determine un incremente de l'import de les quotes inicialment deduïdes d'acord amb el que disposa el número 1r de l'apartat Dos de l'article 114 de la Llei de l'IVA, el termini serà el previst per al registre de les factures rebudes, és a dir, quatre dies naturals des de la data en què es produïsca el registre comptable de la factura i, si més no, abans del dia 16 del mes següent al període de liquidació en què s'hagen inclòs les operacions corresponents.

Així mateix, el termini per a la remissió dels pagaments de les operacions acollides al règim especial del criteri de caixa, serà de quatre dies naturals des que es produïsca el pagament corresponent.

A l'efecte del còmput del termini d'estos quatre o huit dies naturals, s'exclouen dissabtes, diumenges i els declarats festius nacionals.

Es recorda que en la  Sede electrònica de l'Agència Tributària es troba disponible la ferramenta «Calculadora de terminis per a la remissió dels registres de facturació» que indica la data límit per a remetre estos registres, així com el període i exercici d'anotació en el Llibre registre de factures rebudes per a cadascuna de les diferents claus de factures.