Saltar al contingut principal
Manual pràctic IVA 2023.

Rectificació de les anotacions comptables

Procedirà quan s'haguera incorregut en algun error material a l'efectuar les anotacions registrals.

En els Llibres registre no portats a través de la Sede electrònica, la rectificació ha de realitzar-se en un assentament o grup d'assentaments únic diferenciat de la resta d'anotacions al finalitzar cada període de liquidació mitjançant una anotació o grup d'anotacions que permeta determinar, per a cada període de liquidació, el corresponent impost meritat i suportat, una vegada practicada esta rectificació.

Si es tracta de béns d'inversió i les rectificacions afecten a la regularització de deduccions, s'anotaran en el Llibre Registre de béns d'inversió al costat de l'anotació del bé a què es referisquen.

En els Llibres registre portats a través de la Sede electrònica, estes rectificacions implicaran «rectificacions registrals» havent d'informar-se amb una clau específica d'acord amb les especificacions recollides en l'Annex I de l'Ordre HFP/417/2017, de 12 de maig.