Saltar al contingut principal
Manual pràctic IVA 2023.

Obligacions del subjecte passiu

Els subjectes passius de l'impost tenen, entre d'altres, les següents obligacions:

1. Obligació de presentar declaracions de caràcter informatiu.

Respecte de l'IVA, cal destacar les següents:

  • Presentar declaracions relatives al començament, modificació i cessació de les activitats que determinen la seua subjecció a l'impost (model 036 o 037), així com si escau la declaració d'inici, modificació o cessació d'operacions compreses en els règims especials aplicables a les vendes a distancia i a determinades entregues interiors de béns i prestacions de servicis (formulari 035).

  • Presentar anualment, si és procedent, informació relativa a les seues operacions econòmiques amb terceres persones (model 347).

  • Presentar, si és procedent, la declaració recapitulativa d'operacions intracomunitàries (model 349).

  • Presentar una declaració-resum anual (model 390), fora que resulten exonerats per Ordre de la persona titular del Ministeri d'Hisenda i Funció Pública.

Per als subjectes passius que hagen de portar els Llibres registre de l'IVA a través de la Sede electrònica s'eliminen les obligacions de presentació de la declaració anual d'operacions amb terceres persones, model 347, així com també la declaració resum anual de l'IVA, model 390.

2. Obligació de presentar autoliquidacions i d'ingressar el seu import.

3. Obligació d'identificació.

Els subjectes passius de l'impost han de sol·licitar de l'Administració el número d'identificació fiscal, a més de comunicar-ho i acreditar-ho en els posats que s'establisquen.

4. Obligacions de facturació i comptables.

Els subjectes passius de l'IVA:

  • Han d'expedir i lliurar factures de les seues operacions i conservar còpia dels mateixos.

  • Han de portar la comptabilitat i els registres que s'establisquen, sense perjudici del que disposa el Codi de Comerç i altres normes comptables.

El manera de complir amb l'obligació de portar els Llibres registre de l'IVA es va modificar el desembre de 2016 amb efectes des de l'1 de juliol de 2017.

A partir d'aquella data, els subjectes passius amb període de liquidació mensual i aquells que voluntàriament opten, hauran de portar els llibres registre de l'Impost a través de la Sede electrònica de l'Agència Estatal d'Administració Tributària.

Per tant, el col·lectiu obligat a este nou sistema de gestió dels Llibres registre és l'integrat per tots els subjectes passius amb període de liquidació mensual:

  • Inscrits al REDEME (Registre de Devolució Mensual de l'IVA).

  • Grans Empreses a l'efecte de l'IVA.

  • Grups d'IVA.

A estos efectes, convé precisar que aquells subjectes passius que es troben inclosos dins d'este col·lectiu i realitzen exclusivament operacions exemptes compreses en els articles 20 i 26 de la Llei de l'impost, tenen l'obligació de portar els seus llibres registre de l'IVA de la mateixa manera, és a dir, a través de la Sede electrònica de l'Agència Tributària.

Si bé, no serà necessària la gestió del llibre registre de factures expedides quan no tinguen l'obligació d'expedir factura per totes les seues operacions, de conformitat amb el que estableix el Reglament pel qual es regulen les obligacions de facturació, aprovat pel Reial decret 1619/2012, de 30 de novembre, sí que tenen l'obligació de portar el llibre registre de factures rebudes, amb caràcter general, amb independència que l'activitat realitzada es trobe totalment exempta de l'Impost i sense dret a la deducció de les quotes suportades en l'adquisició de béns i servicis per a esta activitat. (Consulta de la Direcció General de Tributs V1588-17).

5. Obligació de nomenar representant

Quan es tracti de subjectes passius no establits en la Comunitat, fora que es troben establits a les Canarias, Ceuta o Melilla, o en un Estat amb el que existisquen intruments d'assistència mútua anàlegs als instituïts en la Comunitat, han de nomenar un representant a l'efecte del compliment de les obligacions establides en la Llei de l'IVA.

Com a excepció, no hauran de nomenar representant els empresaris o professionals que s'acullen als règims especials aplicables a les vendes a distancia i a determinades entregues interiors de béns i prestacions de servicis.

En este capítol es tractar breument l'obligació d'informar a través del model censal (la resta de les declaracions informatives són objecte d'uns altres capítols) i les obligacions de facturació i registre.