Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021.

La declaració de l'Impost Societats: qüestiones generals

1. Models de declaració

Per a la declaració de l'impost sobre societats corresponent als períodes impositius iniciats dins de l'any 2021, s'utilitza amb caràcter general el model 200. Així mateix, existix un model de declaració específic per al règim de consolidació fiscal, el model 220.

La presentació d'ambdues declaracions han de realitzar-se obligatòriament per via telemàtica a través d'Internet utilitzant un certificat electrònic reconegut:

a) Model 200

El model 200 de declaració de l'impost sobre societats serà aplicable, amb caràcter general, a tots els contribuents de l'impost sobre societats obligats a presentar i subscriure declaració per este impost.

b) Model 220

Es tracta d'un model de declaració específic per als grups fiscals, inclosos els de cooperatives, que tributen pel règim especial de consolidació fiscal establit en el Capítol VI del Títol VII de la LIS.

A més del model 220, totes les entitats integrants del grup, fins i tot la dominant, han de presentar les corresponents declaracions individuals en el model 200, que serà complimentat fins xifrar els imports líquids teòrics corresponents a les respectives entitats (casella [00592] «Quota líquida positiva» de la pàgina 14 del model 200).

Les entitats dependents integrants d'un grup fiscal no han de complimentar el document d'ingrés o devolució.

Pot consultar les instruccions específiques sobre com han de complimentar el model 200 les societats integrants del grup fiscal en el Capítol 7 d'este Manual pràctic.

2. Qui han de firmar la declaració de l'impost sobre societats?

La declaració de l'impost sobre societats ha de ser firmada per la persona o persones que ostenten la representació legal de l'entitat declarant.

Quan l'entitat tinga més d'un representant, la declaració haurà de ser firmada pel número necessari d'apoderats amb facultats suficients per a actuar en nom i per compte de l'entitat.

Si més no, la persona o persones que firmen la declaració de l'impost sobre societats, hauran d'ostentar la representació legal de l'entitat declarant en la data de presentació de la mateixa.