Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021.

Pagament del deute tributari en entitats col·laboradores

El pagament del deute tributari a favor del Tresor Públic es podrà realitzar en qualsevol de les entitats de depòsit que actuen com a col·laboradores en la gestió recaptatòria (bancs, caixes d'estalvis o cooperatives de crèdit), situades en territori espanyol.

1. Pagament en efectiu

El pagament del deute tributari es podrà realitzar en efectiu, mitjançant carregue o càrrec en compte en l'entitat col·laboradora corresponent. Una vegada realitzat l'ingrés, l'entitat col·laboradora proporcionarà al contribuent o al presentador el rebut-justificant de pagament en el que haurà de figurar el número de referència complet (NRC) assignat per l'entitat col·laboradora a l'ingrés realitzat.

2. Pagament del deute tributari amb domiciliació bancària

Els contribuents o les entitats representants del grup fiscal període impositiu del qual coincidisca amb l'any natural, podran realitzar l'ingrés del deute tributari mitjançant domiciliació bancària en l'entitat col·laboradora situada en territori espanyol en la que es trobe oberta a nom seu el compte en la que es domicilia el pagament.

 • Termini de domiciliació bancària

  En els casos en què el període impositiu haja finalitzat el 31 de desembre de 2021, els contribuents podran realitzar la domiciliació bancària entre els dies 1 i 20 de juliol de 2022, tots dos inclosos.

  A tindre en compte:

  Quan l'últim dia del termini per a la presentació de la declaració de l'impost sobre societats, d'acord amb l'establit per la seua normativa reguladora, siga inhàbil, el termini de domiciliació bancària s'ampliarà el mateix nombre de dies que resulte ampliat el termini de presentació d'esta declaració.

 • Procediment de domiciliació bancària

  L'Agència Tributària comunicarà les ordes de domiciliació bancària del contribuent o de l'entitat representant o entitat cap de grup a les diferents entitats col·laboradores, les quals procediran a carregar en compte l'import domiciliat l'últim dia del termini d'ingrés en període voluntari i a abonar-ho en el compte restringit de col·laboració en la recaptació dels tributs.

  Una vegada efectuat el càrrec de la domiciliació, l'entitat col·laboradora remetrà a l'obligat tributari el justificant de l'ingrés realitzat, que servirà com a document acreditatiu de l'ingrés efectuat en el Tresor Públic.

  Les persones o entitats que ostenten la condició de col·laboradors socials, podran donar trasllat per via electrònica de les ordes de domiciliació que prèviament els hagueren comunicat els contribuents en nom del qual actuen.

  Els contribuents podran rectificar o revocar les ordes de domiciliació prèviament transmeses al presentar electrònicament autoliquidacions amb resultat per ingressar. Així mateix, els obligats tributaris podran rehabilitar ordes de domiciliació prèviament revocades per ells.

  Si més no, els pagaments s'entendran realitzats en la data de càrrec en compte de les domiciliacions, considerant-se justificant de l'ingrés realitzat el que, a este efecte, expediu l'entitat de crèdit on s'haja domiciliat el pagament.

3. Pagament mitjançant transferència bancària

Els contribuents que no disposen d'un compte obert en alguna de les entitats de crèdit que actuen com a col·laboradores en la gestió recaptatòria estatal, podran realitzar el pagament del deute tributari, previ reconeixement de la mateixa, mitjançant transferència bancària, seguint el procediment per al pagament de deutes mitjançant transferències a través d'entitats col·laboradores en la gestió recaptatòria encomanada a l'Agència Estatal d'Administració Tributària definit en la Resolució de 18 de gener de 2021, de la Direcció General de l'Agència Estatal d'Administració Tributària.

Este procediment únicament podrà utilitzar-se per aquells obligats al pagament que opten per realitzar l'ingrés de forma no presencial i no disposen de compte de la seua titularitat en cap entitat col·laboradora de l'Agència Tributària i, en particular, quan este tipus de pagaments es pretenguen realitzar des de l'estranger.

Pot consultar este procediment i les condicions per al pagament de deutes mitjançant transferències en el següent enllaç:

https://sede.agenciatributaria.gob.es/Sede/va_es/deutes-constrenyiments-embargaments-subhastes/pagar-ajornar-consultar/pagaments-transferències-especial-estranger.html