Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021

Pagament del deute tributari mitjançant lliurament de béns integrants del Patrimoni Històric Espanyol

Regulació: Article 125.2 LIS

El contribuent podrà realitzar el pagament del deute tributari mitjançant lliurament de béns integrants del Patrimoni Històric Espanyol que estiguen inscrits en l'Inventari General de Béns Mobles o en el Registre General de Béns d'Interés Cultural, d'acord amb el disposat a l'article 73 de la Llei 16/1985, de 25 de juny, del Patrimoni Històric Espanyol, sense que puga integrar a la base imposable les rendes positives o negatives que es posen de manifest en ocasió de l'esmentat pagament.

Per a realitzar el pagament del deute tributari mitjançant lliurament de béns integrants del Patrimoni Històric Espanyol, el contribuent haurà de seguir el procediment establit a l'article 40 del Reial Decret 939/2005, de 29 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament General de Recaptació.

A l'article 10 de l'Ordre HAP/2194/2013, de 22 de novembre, per la qual es regulen els procediments i les condicions generals per a la presentació de determinades autoliquidacions i declaracions informatives de naturalesa tributària, es regula el procediment per a la presentació electrònica d'autoliquidacions amb resultat a ingressar, amb sol·licitud de pagament mitjançant lliurament de béns del Patrimoni Històric Espanyol.

A tindre en compte:

En cap cas, la presentació electrònica de l'autoliquidació no tindrà, per si mateixa, la consideració de sol·licitud de pagament mitjançant el lliurament de béns del Patrimoni Històric Espanyol.