Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021.

Condicions generals per a la presentació electrònica

Per poder presentar de manera electrònica per Internet el model 200 a través de la Sede electrònica de l'Agència Tributària, serà necessari que:

  1. El contribuent dispose de número d'identificació fiscal (NIF).

  2. La presentació electrònica es realitze utilitzant un certificat electrònic reconegut emés conforme al que estableix la Llei 59/2003, de 19 de desembre, de Firma electrònica, i que siga admés per l'Agència Tributària conforme al que disposa l'Ordre HAP/800/2014, de 9 de maig, per la qual s'establixen normes específiques sobre sistemes d'identificació i autentificació per mitjans electrònics amb l'Agència Estatal d'Administració Tributària.

    Els procediments de sol·licitud, revocació i renovació d'estos certificats electrònics dependran de les condicions establides per cada Autoritat de certificació admesa per l'Agència Estatal d'Administració Tributària.

    En els casos en què la presentació electrònica es realitze per apoderats o col·laboradors socials, seran estos els qui hauran de disposar de seu certificat electrònic reconegut.

  3. El contribuent o, si escau, el presentador de la declaració, complimenteu el formulari d'ajuda (Societats WEB) mitjançant el qual es generarà el fitxer amb la declaració a enviar, o efectueu la transmissió d'un fitxer validat que s'haguera generat amb uns altres mitjans compatibles.