Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021

Presentació electrònica de la declaració a través d'Internet

La presentació de les declaracions de l'Impost sobre Societats i de l'Impost sobre la Renda de No Residents corresponent a establiments permanents i entitats en règim d'atribució de rendes constituïdes a l'estranger amb presència en territori espanyol (model 200), s'ha de realitzar obligatòriament per via electrònica, en els termes establits en l'Ordre HAP/2194/2013, de 22 de novembre, per la qual es regulen els procediments i les condicions generals per a la presentació de determinades autoliquidacions, declaracions informatives, declaracions censals, comunicacions i sol·licituds de devolució, de naturalesa tributària.

La presentació electrònica de les declaracions per Internet pot realitzar-se a través de la Seu electrònica de l'Agència Estatal d'Administració Tributària a la qual es pot accedir directament a través de la següent adreça electrònica: https://sede.agenciatributaria.gob.es.

Els contribuents o les societats representants del grup fiscal que es troben acollits al sistema de compte corrent en matèria tributària hauran de tindre en compte el procediment establit en la Ordre de 22 de desembre de 1999, per la que s'establix el procediment per a la presentació telemàtica de les declaracions-liquidacions que generen deutes o crèdits que s'hagen d'anotar en el compte corrent en matèria tributària.

Per a conéixer les particularitats de la presentació electrònica de les declaracions en els casos de tributació conjunta a l'Administració de l'Estat i a les Diputacions Forals de la Comunitat Autònoma del País Basc i/o a la Comunitat Foral de Navarra, consulte el Capítol 13 d'este Manual.

  1. Qui pot efectuar la presentació electrònica?
  2. Condicions generals per a la presentació electrònica
  3. Emplenament de la declaració mitjançant formulari Sociedades WEB
  4. Com es presenta la declaració?