Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021.

Com es presenta la declaració?

Una vegada realitzada la declaració i obtingut el fitxer a transmetre elaborat prèviament mitjançant el formulari d'ajuda (Societats WEB) desenvolupat per l'Agència Tributària o un altre programa que genere un fitxer amb el mateix format, s'haurà de procedir de la següent manera:

 1. El resultat de la declaració és per ingressar i el pagament no es realitza mitjançant domiciliació bancària.

  El contribuent o si escau, el presentador haurà de posar-se en contacte amb l'Entitat col·laboradora, ja siga per via electrònica (directa o a través de la Sede electrònica de l'Agència Tributària) o acudint a les seues sucursals per a realitzar el pagament de la quota resultant.

  Una vegada realitzat l'ingrés, l'Entitat col·laboradora proporcionarà a l'obligat tributari o al presentador el rebut-justificant de pagament a què es referix l'article 3.3 de l'Ordre EHA/2027/2007, de 28 de juny, en què haurà de figurar el número de referència complet (NRC) assignat per l'entitat col·laboradora a l'ingrés realitzat.

  En la mateixa data en què s'haja realitzat l'ingrés, el contribuent o, si escau, el presentador connectarà amb la Sede electrònica de l'Agència Tributària i procedirà a:

  • Seleccionar el concepte fiscal i el tipus de declaració a transmetre.

  • Consignar el número de referència complet (NRC) associat a l'ingrés (excepte en els casos en què no haja d'ingressar el deute per pertànyer a un grup fiscal).

   No es requerirà la introducció del número de referència complet (NRC) quan l'obligat tributari es trobe acollit al sistema de compte corrent en matèria tributària, ni quan el pagament s'efectue en formalització per òrgans de l'Administració General de l'Estat.

  • Seleccionar el certificat electrònic reconegut i generar la firma electrònica per poder transmetre a l'Agència Tributària la declaració.

   Si la presentació de la declaració és acceptada, l'Agència Tributària li tornarà en pantalla les dades de la declaració amb resultat per ingressar validats amb un codi segur de verificació de 16 caràcters, a més de la data i hora de la presentació. El contribuent o presentador haurà de conservar la declaració acceptada (model 200), així com el document d'ingrés (model 200 o 206) degudament validats amb el corresponent codi segur de verificació.

   Si la presentació anara rebutjada, es mostrarà en pantalla la descripció dels errors detectats perquè es procedisca a la seua esmena.

   En els casos en què existisquen dificultats tècniques que impedisquen efectuar la transmissió electrònica en la mateixa data de l'ingrés, esta podrà realitzar-se fins el quart dia natural següent al de l'ingrés, sense que això supose una alteració dels terminis de declaració i ingrés prevists reglamentàriament.

 2. El resultat de la declaració és per ingressar i el pagament es realitza mitjançant domiciliació bancària. El contribuent, o si escau, el presentador haurà de connectar amb la Sede electrònica de l'Agència Tributària i accedir al tràmit de presentació corresponent a l'autoliquidació que desitja transmetre.

  Per a transmetre la declaració amb resultat per ingressar mitjançant domiciliació bancària, no serà necessari que el contribuent es pose en contacte amb l'Entitat col·laboradora per a generar un número de referència complet (NRC).

  El contribuent haurà de consignar en la declaració l'orde de domiciliació i introduirà el Codi Internacional de Compte Bancari (IBAN) del compte en què es domicilie el pagament, que haurà de reunir els requisits establits en l'article 2 de l'Ordre EHA/1658/2009, de 12 de juny, per la qual s'establixen el procediment i les condicions per a la domiciliació del pagament de determinats deutes de la qual gestió té atribuïda l'Agència Estatal d'Administració Tributària.

  Si més no, l'orde de domiciliació haurà de referir-se a l'import total que resulte per ingressar de l'autoliquidació de la qual presentació electrònica s'està efectuant.

  A continuació, el contribuent procedirà a transmetre la declaració segons el procediment recollit en la lletra anterior, utilitzant el seu propi certificat electrònic.

  Si el presentador és col·laborador social degudament autoritzat, serà necessari realitzar la presentació utilitzant el seu propi certificat electrònic reconegut.

  Si la declaració amb orde de domiciliació és acceptada, l'Agència Tributària, tornarà en pantalla les dades de la mateixa i la codificació del compte de domiciliació validada amb un codi segur de verificació, a més de la data i hora de la presentació.

  El contribuent o el presentador hauran de conservar la declaració acceptada i validada amb l'esmentat codi electrònic.

  Si la presentació anara rebutjada, es mostrarà en pantalla la descripció dels errors detectats a fi que es puga dur a terme la posterior esmena dels mateixos, o repetint la presentació si l'error s'haguera originat per unes altres causes.

 3. El resultat de la declaració és per ingressar i el contribuent no disposa d'un compte obert en alguna de les entitats de crèdit que actuen com a col·laboradores en la gestió recaptatòria estatal. El contribuent podrà realitzar el pagament del deute tributari, previ reconeixement de la mateixa, mitjançant transferència bancària, seguint el procediment per al pagament de deutes mitjançant transferències a través d'entitats col·laboradores en la gestió recaptatòria encomanada a l'Agència Estatal d'Administració Tributària definit en la Resolució de 18 de gener de 2021, de la Direcció General de l'Agència Estatal d'Administració Tributària.

  Este procediment únicament podrà utilitzar-se per aquells obligats al pagament que opten per realitzar l'ingrés de forma no presencial i no disposen de compte de la seua titularitat en cap entitat col·laboradora de l'Agència Tributària i, en particular, quan este tipus de pagaments es pretenguen realitzar des de l'estranger.

  Pot consultar este procediment i les condicions per al pagament de deutes mitjançant transferències en el següent enllaç:

  https://sede.agenciatributaria.gob.es/Sede/va_es/deutes-constrenyiments-embargaments-subhastes/pagar-ajornar-consultar/pagaments-transferències-especial-estranger.html

 4. El resultat de la declaració és per ingressar, amb sol·licitud d'ajornament o fraccionament, o amb sol·licitud de compensació o amb reconeixement de deute, o amb sol·licitud de pagament mitjançant entrega de béns del Patrimoni Històric Espanyol.

  El procediment de presentació electrònica de la declaració serà el mateix que l'exposat en les lletres anteriors, amb la particularitat de què, una vegada finalitzada la mateixa, el presentador obtindrà a més del codi segur de verificació, una clau de liquidació de dèsset caràcters amb la que poder sol·licitar l'ajornament o fraccionament, o la compensació del deute, així com el pagament del deute mitjançant entrega de béns del Patrimoni Històric Espanyol. Esta sol·licitud podrà realitzar-se bé en el mateix moment en què s'obté la clau a través del corresponent enllaç habilitat a este efecte, o en un moment posterior accedint a la Sede electrònica de l'Agència Tributària a Internet (adreça electrònica: «https://sede.agenciatributaria.gob.es ») a través de l'opció «Totes les gestions/Recaptació/Altres».

  En els casos de declaracions amb resultat per ingressar en els que el contribuent pretenga realitzar un ingrés parcial del deute total i al mateix temps realitzar una sol·licitud d'ajornament, fraccionament o compensació de la part restant del deute, o una sol·licitud de pagament d'esta part mitjançant entrega de béns del Patrimoni Històric Espanyol, haurà d'obtindre el número de referència complet (NRC) de la manera com s'indica en la lletra a) anterior prevista per al cas en què el resultat de la declaració és per ingressar, i el pagament no es realitza mitjançant domiciliació bancària.

 5. El resultat de la declaració és per retornar (tant amb sol·licitud de devolució com amb renuncia a la mateixa), a compensar o negatives.

  El procediment per a la presentació d'estes declaracions és idèntic a l'anteriorment indicat per a les declaracions amb ingrés, amb la diferència que no serà necessari realitzar la fase de comunicació amb l'Entitat col·laboradora per a efectuar l'ingrés i obtindre el número de referència complet (NRC) associat al mateix, ni la domiciliació del pagament del deute en la corresponent Entitat col·laboradora.

Quant al pagament del deute tributari de l'impost sobre societats, pot consultar les diferents modalitats de pagament en este mateix Capítol.