Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021

Qui pot efectuar la presentació electrònica?

La presentació electrònica per Internet del model 200 a través de la Seu electrònica de l'Agència Tributària pot ser efectuada:

  1. Pels contribuents de l'Impost o en el seu cas els seus representants legals.

  2. Pels representants voluntaris dels obligats tributaris amb poders o facultats per a presentar electrònicament en nom dels mateixos, declaracions i autoliquidacions davant de l'Agència Tributària o representar-los davant d'esta, en els termes establits en cada moment per la Direcció General de l'Agència Tributària.

  3. Per les persones o entitats que, segons el previst a l'article 92 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, ostenten la condició de col·laboradors socials en l'aplicació dels tributs i complisquen els requisits i condicions que, a tal efecte, establisca la normativa vigent en cada moment.