Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021.

Qui poden efectuar la presentació electrònica?

La presentació electrònica per Internet del model 200 a través de la Sede electrònica de l'Agència Tributària pot ser efectuada:

  1. Pels contribuents de l'Impost o, si escau, les seus representants legals.

  2. Pels representants voluntaris dels obligats tributaris amb poders o facultats per a presentar electrònicament en nom dels mateixos, declaracions i autoliquidacions davant l'Agència Tributària o representar-los davant esta, en els termes establits en cada moment per la Direcció General de l'Agència Tributària.

  3. Per les persones o entitats que, segons el que preveu l'article 92 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, ostenten la condició de col·laboradors socials en l'aplicació dels tributs i complisquen els requisits i condicions que, a este efecte, establiu la normativa vigent en cada moment.