Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021

Importació de dades comptables

La informació relativa al balanç, al compte de pèrdues i guanys, i a l'estat de canvis en el patrimoni net pot emplenar-se automàticament, mitjançant la seua importació, evitant així el seu emplenament manual.

L'esmentada importació dels estats comptables podrà realitzar-se per a les entitats sotmeses a les normes de comptabilitat del Banc d'Espanya, entitats asseguradores, institucions d'inversió col·lectiva, societats de garantia recíproca, i les no sotmeses a normativa específica.

La incorporació d'estes dades es durà a terme mitjançant la importació d'un fitxer XML, el qual s'haurà d'ajustar a un esquema determinat el disseny del qual es troba definit al fitxer «mod2002019.xsd» que està disponible al portal d'internet de l'Agència Tributària per a empreses desenvolupadores.

Procés d'importació de dades comptables

El procés d'importació només és aplicable en crear una declaració nova.

Una vegada seleccionats els caràcters de la declaració (tipus d'entitat i en el seu cas, l'estat de comptes associat a la mateixa), es mostrarà una finestra emergent que permetrà seleccionar el fitxer XML a importar:

Finestra emergent per a importar de forma manual o a través de fitxer les dades comptables

Si s'opta per no seleccionar un fitxer, la inclusió de les dades serà manual.Si al contrari se selecciona un fitxer, el formulari d'emplenament procedirà a realitzar la importació de les dades de forma automàtica en els apartats corresponents.

El fitxer XML es llig de forma seqüencial i només s'incorporaran dades a la declaració si el fitxer és correcte.

El procés d'importació pot generar avisos o errors, i en ambdós casos permet generar un informe amb les situacions anòmales trobades:

  • Amb els missatges d'avís es proporciona advertències sobre el fitxer XML, però no s'impedix la importació de les dades.

  • Al contrari, si es trobaren errors, no s'incorporarà cap dada a la declaració, però es processarà per complet a fi de poder mostrar en pantalla els esmentats errors a l'usuari.