Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021.

Importació de dades comptables

La informació relativa al balanç, al compte de pèrdues i guanys, i a l'estat de canvis en el patrimoni net pot complimentar-se automàticament, mitjançant la seua importació, evitant així el seu emplenament manual.

Esta importació dels estats comptables podrà realitzar-se per a les entitats sotmeses a les normes de comptabilitat del Banc d'Espanya, entitats asseguradores, institucions d'inversió col·lectiva, societats de garantia recíproca, i les no sotmeses a normativa específica.

La incorporació d'estes dades es durà a terme mitjançant la importació d'un fitxer XML, el qual haurà d'ajustar-se a un esquema determinat disseny del qual es troba definit en el fitxer «mod2002019.xsd» que està disponible en el portal d'Internet de l'Agència Tributària per a empreses desenvolupadores.

Procés d'importació de dades comptables

El procés d'importació només és aplicable al crear una declaració nova.

Una vegada seleccionats els caràcters de la declaració (tipus d'entitat i si escau, l'estat de comptes associat a la mateixa), es mostrarà una finestra emergent que permetrà seleccionar el fitxer XML a importar:

Finestra emergent per a importar de forma manual o a través de fitxer les dades comptables

Si s'opta per no seleccionar un fitxer, la inclusió de les dades serà manual. Si al contrari se selecciona un fitxer, el formulari d'emplenament procedirà a realitzar la importació de les dades de manera automàtica en els apartats corresponents.

El fitxer XML es llegix de forma seqüencial i només s'incorporaran dades a la declaració si el fitxer és correcte.

El procés d'importació pot generar avisos o errors, i en ambdós casos permet generar un informe amb les situacions anòmales trobades:

  • Amb els missatges d'avís es proporciona advertències sobre el fitxer XML, però no s'impedix la importació de les dades.

  • Al contrari, si es trobaren errors, no s'incorporarà cap dada a la declaració, però es processarà per complet a fi de poder mostrar en pantalla estos errors a l'usuari.