Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021.

Què és l'impost sobre societats?

Regulació: Articles 1, 2 i 3 LIS

L'article 31 de la Constitució Espanyola exigix la contribució al sosteniment de les despeses públiques, d'acord amb la capacitat econòmica de cada contribuent.

Una de les manifestacions més directes i expressives de la capacitat econòmica d'una persona és la renda global que obté durant un determinat període de temps.

En este sentit, el sistema tributari espanyol establix l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF) per a gravar la renda obtinguda per una persona física.

Tanmateix, quan la renda és obtinguda per una persona jurídica (societat, associació, fundació, etc.), o un ens sense personalitat jurídica considerat contribuent per la legislació de l'Impost (fons d'inversió, UTE, fons de pensions, etc.), el sistema tributari espanyol establix l'impost sobre societats per a complir amb l'obligació constitucional de contribuir.

Per este motiu, l'impost sobre societats constituïx al costat de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques un pilar bàsic en la imposició directa dins del marc d'un sistema tributari regulador de l'obtenció de renda com manifestació de la capacitat econòmica de cada contribuent.

L'impost sobre societats es definix com un tribut de caràcter directe i naturalesa personal que grava la renda de les societats i altres entitats jurídiques:

  • Caràcter directe, perquè grava l'obtenció de la renda com manifestació directa de la capacitat econòmica del contribuent.

  • Naturalesa personal, perquè té en compte determinades circumstàncies particulars de cada contribuent a l'hora de concretar la quantia de la prestació tributària que està obligat a satisfer.

Important: 

L'impost sobre societats s'aplica en tot el territori espanyol. A estos efectes, el territori espanyol comprén, a més del territori peninsular, les Balears, les Canarias, Ceuta i Melilla, aquelles zones adjacents a les aigües territorials sobre les quals Espanya pot exercir els drets que li corresponguen, referents a terra i subsòl marine, aigües jacents i als seus recursos naturals, d'acord amb la legislació espanyola i el Dret internacional.

El que disposa l'apartat anterior s'entendrà sense perjudici dels règims tributaris forals de Concert i Conveni econòmic en vigor, respectivament, en els Territoris Històrics de la comunitat autònoma del País Basc i a la Comunitat Foral de Navarra, i del que disposen els tractats i convenis internacionals que hagen passat a formar part de l'ordenament intern (en relació amb el Règim de tributació conjunta a l'Administració de l'Estat i a les Diputacions Forals del País Basc i/o de la Comunitat Foral de Navarra, consulteu el Capítol 13 d'este Manual pràctic).