Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021.

Relació d'entitats sense fins lucratius

Regulació: Article 2 Llei 49/2002

Amb efectes d'1 de gener de 2021 es modifica la relació d'entitats que es consideren sense fins lucratius :

 1. Les fundacions.

 2. Les associacions declarades d'utilitat pública.

 3. Les organitzacions no governamentals de desenvolupament a què es referix la Llei 23/1998, de 7 de juliol, de Cooperació Internacional per al Desenvolupament, sempre que tinguen alguna de les formes jurídiques a què es referixen els paràgrafs anteriors.

 4. Les federacions esportives espanyoles, les federacions esportives territorials d'àmbit autonòmic integrades en aquelles, el Comité Olímpic Espanyol i el Comité Paralímpic Espanyol.

 5. Les federacions i associacions de les entitats sense fins lucratius a què es referixen les lletres anteriors.

 6. Les entitats no residents en territori espanyol que operen en el mateix amb establiment permanent i siguen anàlogues a algunes de les previstes en les lletres anteriors.

  Quedaran excloses aquelles entitats residents en una jurisdicció no cooperativa, excepte que es tracti d'un Estat membre de la Unió Europea i s'acredite que la seua constitució i operativa responen a motius econòmics vàlids.

 7. Les entitats residents en un Estat membre de la Unió Europea o d'uns altres Estats integrants de l'Espai Econòmic Europeu amb els que existisca normativa sobre assistència mútua en matèria d'intercanvi d'informació tributària en els termes prevists en la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, que siga aplicable, sense establiment permanent en territori espanyol, que siguen anàlogues a alguna de les previstes en les lletres anteriors.

  Quedaran excloses aquelles entitats residents en una jurisdicció no cooperativa, excepte que s'acredite que la seua constitució i operativa respon a motius econòmics vàlids.