Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021

Requisits

Regulació:Article 3 Llei 49/2002

Es consideraran entitats sense fins lucratius, les entitats regulades a l'article 2 de la Llei 49/2002, que complisquen els següents requisits:

  1. Perseguir finalitats d'interés general com els de defensa dels drets humans, de foment de l'economia social, d'investigació científica, entre d'altres.

  2. Destinar a la realització de les esmentades finalitats almenys el 70 per 100 de les rendes i ingressos als que fa referència l'article 3.2º de la Llei 49/2002, i la resta de les rendes i ingressos a incrementar la dotació patrimonial o les reserves, en el termini comprés entre l'inici de l'exercici en què s'hagen obtingut les respectives rendes i ingressos i els quatre anys següents al tancament de l'esmentat exercici.

  3. Que la activitat realitzada no consistisca en el desenvolupament d'explotacions econòmiques alienes al seu objecte o finalitat estatutària.

  4. Que els fundadors, associats, patrons, representants estatutaris, membres dels òrgans de govern i els cònjuges o parents fins al quart grau inclusivament de qualsevol d'ells no siguen els destinataris principals de les activitats que es realitzen per les entitats, ni es beneficien de condicions especials per a utilitzar els seus serveis.

  5. Que els càrrecs de patró, representant estatutari i membre de l'òrgan de govern siguen gratuïts, amb les excepcions previstes en la Llei 49/2002.

  6. Que, en cas de dissolució, el seu patrimoni es destine en la seua totalitat a alguna de les entitats considerades com entitats beneficiàries del mecenatge als efectes previstos als articles 16 a 25 de la Llei 49/2002, o a entitats públiques de naturalesa no fundacional que perseguisquen finalitats d'interés general, i esta circumstància estiga expressament contemplada en el negoci fundacional o als estatuts de l'entitat dissolta.

  7. Que estiguen inscrites en el registre corresponent.

  8. Que complisquen les obligacions comptables previstes en les normes per les quals es regixen o, en el seu defecte, en el Codi de Comerç i disposicions complementàries.

  9. Que complisquen les obligacions de rendició de comptes que establisca la seua legislació específica.En absència de previsió legal específica, hauran de retre comptes abans de transcorreguts sis mesos des del tancament del seu exercici davant de l'organisme públic encarregat del registre corresponent.

  10. Que elaboren anualment una memòria econòmica en els termes assenyalats en la Llei 49/2002.