Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021.

Requisits

Regulació: Article 3 Llei 49/2002

Es consideraran entitats sense fins lucratius, les entitats regulades en l'article 2 de la Llei 49/2002, que complisquen els següents requisits:

  1. Perseguir fins d'interés general com els de defensa dels drets humans, de foment de l'economia social, d'investigació científica, entre d'altres.

  2. Destinar a la realització d'estos fins com a mínim el 70 per 100 de les rendes i ingressos als que fa referència l'article 3.2º de la Llei 49/2002, i la resta de les rendes i ingressos a incrementar la dotació patrimonial o les reserves, en el termini comprés entre l'inici de l'exercici en què s'hagen obtingut les respectives rendes i ingressos i els quatre anys següents al tancament d'este exercici.

  3. Que l'activitat realitzada no consistisca en el desenvolupament d'explotacions econòmiques alienes a seu objecte o finalitat estatutària.

  4. Que els fundadors, associats, patrons, representants estatutaris, membres dels òrgans de govern i els cònjuges o parents fins el quart grau inclusivament de qualsevol d'ells no siguen els destinataris principals de les activitats que es realitzen per les entitats, ni es beneficien de condicions especials per a utilitzar els seus servicis.

  5. Que els càrrecs de patró, representant estatutari i membre de l'òrgan de govern siguen gratuïts, amb les excepcions previstes en la Llei 49/2002.

  6. Que, en cas de dissolució, el seu patrimoni es destine en la seua totalitat a alguna de les entitats considerades com entitats beneficiàries del mecenatge per a aquests efectes prevists en els articles 16 a 25 de la Llei 49/2002, o a entitats públiques de naturalesa no fundacional que perseguisquen fins d'interés general, i esta circumstància estiga expressament contemplada en el negoci fundacional o en els estatuts de l'entitat dissolta.

  7. Que estiguen inscrites en el registre corresponent.

  8. Que complisquen les obligacions comptables previstes en les normes per les quals es regixen o, si no, en el Codi de Comerç i disposicions complementàries.

  9. Que complisquen les obligacions de rendició de comptes que establisca la seua legislació específica. En absència de previsió legal específica, hauran de retre comptes abans de transcorreguts sis mesos des del tancament del seu exercici davant l'organisme públic encarregat del registre corresponent.

  10. Que elaboren anualment una memòria econòmica en els termes assenyalats en la Llei 49/2002.