Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021.

Amb personalitat jurídica

S'inclouen qualsevol classe d'entitats, sigui quin sigui seu forma o denominació, excepte les societats civils que no tinguen objecte mercantil.

Societats civils amb personalitat jurídica i objecte mercantil

Per als períodes impositius iniciats a partir d'1 de gener de 2016, les societats civils que tinguen personalitat jurídica i objecte mercantil han deixat de tributar en el règim d'atribució de rendes i passen a ser contribuents de l'impost sobre societats.

En este sentit, la Direcció General de Tributs ha establit en nombroses consultes els requisits necessaris perquè les societats civils siguen considerades contribuents de l'impost sobre societats. En concret, considera que resulta precise determinar, en primer lloc, en quins casos es considera que la societat civil adquirix, des del punt de vista de l'impost sobre societats, personalitat jurídica i, en segon lloc, establir què ha d'entendre's per objecte mercantil.

En relació amb la primera qüestió, de conformitat amb el que disposa l'article 1669 del Codi civil, la societat civil té personalitat jurídica sempre que els pactes entre els seus socis no siguen secrets. La societat civil requerix, per tant, una voluntat dels seus socis d'actuar enfront de tercers com una entitat. Per a la seua constitució no es requerix una solemnitat determinada, però resulta necessari que els pactes no siguen secrets. Traslladant l'anterior a l'àmbit tributari, cal concloure que per a considerar-se contribuent de l'impost sobre societats, és necessari que la societat civil s'haja manifestat com a tal enfront de l'Administració tributària. Per tal motiu, a l'efecte de la seua consideració com a contribuents de l'impost sobre societats, les societats civils hauran de constituir-se en escriptura pública o bé en document privat, sempre que este últim cas, este document s'haja aportat davant l'Administració tributària a l'efecte de l'assignació del número d'identificació fiscal de les persones jurídiques i entitats sense personalitat, d'acord amb l'article 24.2 del Reial decret 1065/2007, de 27 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament General de les actuacions i els procediments de gestió i inspecció tributària i de desenvolupament de les normes comunes dels procediments d'aplicació dels tributs. Només en tals casos es considerarà que l'entitat té personalitat jurídica a efectes fiscals.

Addicionalment la consideració de contribuent de l'impost sobre societats requerix que la societat civil tinga un objecte mercantil. A estos efectes, s'entendrà per objecte mercantil la realització d'una activitat econòmica de producció, intercanvi o prestació de servicis per al mercat en un sector no exclòs de l'àmbit mercantil. Per tant, quedaran excloses de ser contribuents de l'impost sobre societats les entitats que es dediquen a activitats agrícoles, ramaderes, forestals, mineres, pesqueres i de caràcter professional, a les que resulte d'aplicació la Llei 2/2007, de societats professionals, per tal com estes activitats són alienes a l'àmbit mercantil.

Dins de les entitats amb personalitat jurídica s'inclouen, entre altres:

  • Les societats anònimes, de responsabilitat limitada, col·lectives, laborals, etc.

  • Les societats estatals, autonòmiques, provincials i locals.

  • Les societats cooperatives i les societats agràries de transformació.

  • Les societats unipersonals.

  • Les agrupacions d'interés econòmic.

  • Les agrupacions europees d'interés econòmic.

  • Les associacions, fundacions i institucions de qualsevol tipus, tant públiques com privades.

  • Els ens públics (Administracions de l'Estat, Administració de les comunitats autònomes, Corporacions locals, Organismes Autònoms, etc.).