Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021

Contribuents

Regulació:Article 7 LIS

Els contribuents seran gravats pel seu renda mundial, és a dir, per la totalitat de la renda que obtinguen, amb independència del lloc on s'haguera produït i qualsevol que siga la residència del pagador.

La normativa de l'Impost establix que els contribuents d'este Impost es designaran abreujada i indistintament per les denominacions societats o entitats, termes que també seran utilitzats al llarg d'este Manual pràctic.

Són contribuents de l'Impost quan tinguen el seu residència en territori espanyol:

  1. Amb personalitat jurídica
  2. Sense personalitat jurídica