Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021.

Delimitació objectiva

Regulació: Article 113.2 LIS

Els vaixells de la qual explotació possibilita l'aplicació d'este règim especial han de reunir els següents requisits:

  1. Estar gestionats estratègica i comercialment des d'Espanya o des de la resta de la Unió Europea o de l'Espai Econòmic Europeu.

    S'entén per gestió estratègica i comercial, l'assumpció pel propietari del vaixell o per l'arrendatari, del control i risc de l'activitat de navegació marítima o de treballs en el mar.

  2. Ser aptes per a la navegació marítima i estar destinats exclusivament a activitats de transporte de mercaderies, passatgers, salvament i altres servicis prestats necessàriament en el mar, sense perjudici del que s'indica en la lletra c) següent.

  3. Tractant-se de vaixells destinats a l'activitat de remolque serà necessari que menys del 50 per cent dels ingressos del període impositiu procedisquen d'activitats que es realitzen en els ports i en la prestació d'ajuda a un vaixell autopropulsat per a arribar a port. En el cas de vaixells amb activitat de dragat serà necessari que més del 50 per cent dels ingressos del període impositiu procedisquen de l'activitat de transporte i depòsit al fons del mar de materials extrets, assolint este règim exclusivament a esta part de la seua activitat.

    En els dos casos, per a les entitats que cedisquen l'ús d'estos vaixells, este requisit s'entendrà complit quan justifiquen que els ingressos de l'entitat que desenvolupa l'activitat de remolque o dragat complix aquells percentatges a cada un dels períodes impositius en els que anara aplicable este règim a aquelles entitats.

    Els vaixells destinats a l'activitat de remolque i de dragat, hauran d'estar registrats a Espanya o en un altre estat membre de la Unió Europea o de l'Espai Econòmic Europeu.