Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021.

Delimitació subjectiva

Regulació: Article 113.1 LIS

Podran acollir-se a este règim especial previst en el Capítol XVI del Títol VII d'esta Llei:

  1. Les entitats inscrites en algun dels registres d'empreses navilieres referits en el Text Refós de la Llei de Ports de l'Estat i de la Marina Mercant, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2011, de 5 de setembre, de la qual activitat comprenga l'explotació de vaixells propis o arrendats.

    Estaran facultades per a obtindre el registre i l'abanderament de vaixells civils les persones físiques o jurídiques residents o domiciliades a Espanya o d'altres Estats pertanyents a l'Espai Econòmic Europeu sempre que, en este últim supòsit, designen un representant a Espanya.

  2. Les entitats que realitzen, en la seua totalitat, la gestió tècnica i de tripulació de vaixells inclosos en este règim especial.

    S'entén per gestió tècnica i de tripulació l'assumpció de la completa responsabilitat de l'explotació nàutica del vaixell, així com de tots els deures i responsabilitats impostos pel Codi Internacional de Gestió per a la Seguretat de l'Explotació de vaixells i la prevenció de la contaminació adoptat per l'Organització Marítima Internacional mitjançant la Resolució A 741.