Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021

Inaplicació del règim especial

Regulació: Articles 113.4 i 113.5 LIS

Este règim especial no podrà aplicar-se quan:

  1. La totalitat dels vaixells no estiguen registrats a Espanya o en un altre Estat membre de la Unió Europea.Tampoc no podran acollir-se al present règim els vaixells destinats, directament o indirectament, a activitats pesqueres o esportives, ni els d'esbarjo.

  2. En els períodes impositius en els quals, podent ser d'aplicació este règim, es presenten simultàniament les següents circumstàncies:

    • Que l'entitat tinga la condició de mitjana o gran empresa d'acord amb el disposat en la Recomanació 2003/361/CE de la Comissió Europea.

    • Que en perceben una ajuda d'Estat de reestructuració concedida a l'empara de l'establit en la Comunicació 2004/C244/02 de la Comissió Europea.

    • Que la Comissió Europea no hauria tingut en compte els beneficis fiscals derivats de l'aplicació d'este règim quan va prendre la decisió sobre l'ajuda de reestructuració.

Per a les autoritzacions administratives concedides entre el 30 d'abril de 2007 i el 29 de juny de 2011, no resultarà d'aplicació el règim fiscal de les entitats navilieres en funció del tonatge a les agrupacions d'interés econòmic en la mesura que constituïsca ajuda d'Estat incompatible en els termes previstos en la Decisió de la Comissió Europea de 17 de juliol de 2013, relativa al règim fiscal aplicable a determinats acords d'arrendament financer, així que s'establix en la disposició transitòria trentena del LIS.