Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021.

Aplicació del règim

Regulació: Articles 117 LIS i 53  RIS

Este règim especial s'aplicarà de la següent manera:

 1. La seua aplicació està condicionada a l'autorització pel Ministeri d'Hisenda (actualment, Ministeri d'Hisenda i Funció Pública)  amb prèvia solicitud del contribuent.

  Esta sol·licitud haurà d'estar referida a la totalitat dels vaixells explotats, o respecte dels que es realitze la gestió tècnica i de tripulació, per les entitats del mateix grup fiscal, i haurà d'anar acompanyada dels documents que s'enumeren en l'article 53 de la LIS.

 2. La sol·licitud haurà d'especificar el període impositiu a partir del qual assortisca efectes i es presentarà amb anterioritat a l'inici del mateix.

 3. La instrucció i resolució d'este procediment correspon a la Direcció General de Tributs que podrà sol·licitar del contribuent quantes dades, informes, antecedents i justificants siguen necessaris.

  Per a la concessió del règim, el Ministeri d'Hisenda (actualment, Ministeri d'Hisenda i Funció Pública) tindrà en compte l'existència d'una contribució efectiva als objectius de la política comunitària de transporte marítim, especialment pel que fa al nivell tecnològic dels vaixells que garantisca la seguretat en la navegació i la prevenció de la contaminació del medi ambient i al manteniment del treball comunitari tant a brode com en tasques auxiliares al transporte marítim. A este fi, la Direcció General de Tributs podrà recollir informe previ dels organismes competents.

 4. Instruït el procediment i abans de redactar la proposta de resolució, es posarà de manifest al contribuent, qui disposa de 15 dies per a formular al·legacions i presentar els documents i justificants que considere oportuns.

 5. La resolució que pose fi al procediment ha d'estar motivada i podrà autoritzar el règim de les entitats navilieres en funció del tonatge, o desestimar la concessió d'este règim. Esta resolució ha de resoldre's en el termini de 3 mesos, transcorregut el qual pot entendre's denegada.

 6. L'autorització es concedirà per un període de 10 anys a partir de la data que establisca l'autorització, podent el contribuent sol·licitar la seua pròrroga per períodes addicionals d'uns altres 10 anys.

 7. Si amb posterioritat a la concessió d'una autorització el contribuent adquirix, arrenda, pren en noliejament o gestiona, en la seua totalitat, uns altres vaixells que complisquen els requisits del règim, haurà de presentar, en els termes exposats en els apartats anteriors, una nova sol·licitud referida a estos. L'autorització addicional es concedirà pel període temporal de vigència que reste a l'autorització inicial de règim.

Recorde:

L'aplicació del règim tributari de les entitats navilieres en funció del tonatge serà incompatible, per a un mateix vaixell, amb l'aplicació dels incentius fiscals per a la renovació de la flota mercant regulats en la disposició addicional quarta de la LIS.