Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021

Aplicació del règim

Regulació: Articles 117 LIS y 53 RIS

Este règim especial s'aplicarà de la següent forma:

 1. La seua aplicació està condicionada a la autorització pel Ministeri d'Hisenda (actualment, Ministeri d'Hisenda i Funció Pública) prèvia sol·licitud del contribuent.

  L'esmentada sol·licitud haurà d'estar referida a la totalitat dels vaixells explotats, o respecte dels quals es realitze la gestió tècnica i de tripulació, per les entitats del mateix grup fiscal, i haurà d'anar acompanyada dels documents que s'enumeren a l'article 53 del LIS.

 2. La sol·licitud deurà especificar el període impositiu a partir del qual vaja a assortir efectes i es presentarà anteriorment a l'inici del mateix.

 3. La instrucció i resolució d'este procediment correspon a la Direcció General de Tributs que podrà sol·licitar del contribuent quantes dades, informes, antecedents i justificants siguen necessaris.

  Per a la concessió del règim, el Ministeri d'Hisenda (actualment, Ministeri d'Hisenda i Funció Pública) tindrà en compte l'existència d'una contribució efectiva als objectius de la política comunitària de transport marítim, especialment pel que fa al nivell tecnològic dels vaixells que garantisca la seguretat en la navegació i la prevenció de la contaminació del medi ambient i al manteniment de l'ocupació comunitària tant a bord com en tasques auxiliars al transport marítim.A tal final, la Direcció General de Tributs podrà obtindre informe previ dels organismes competents.

 4. Instruït el procediment i abans de redactar la proposta de resolució, es posarà de manifest al contribuent, qui disposa de 15 dies per a formular al·legacions i presentar els documents i justificants que considere oportuns.

 5. La resolució que pose fi al procediment ha d'estar motivada i podrà autoritzar el règim de les entitats navilieres en funció del tonatge, o desestimar la concessió de l'esmentat règim.L'esmentada resolució s'ha de resoldre en el termini de 3 mesos, transcorregut el qual pot entendre's denegada.

 6. La autorització es concedirà per un període de 10 anys a partir de la data que establisca l'autorització, podent el contribuent sol·licitar la seua pròrroga per períodes addicionals d'uns altres 10 anys.

 7. Si posteriorment a la concessió d'una autorització el contribuent adquirix, arrenda, pren en noliejament o gestiona, en la seua totalitat, altres vaixells que complisquen els requisits del règim, haurà de presentar, en els termes exposats en els apartats anteriors, una nova sol·licitud referida a estos.L'autorització addicional es concedirà pel període temporal de vigència que reste a l'autorització inicial de règim.

Recorde:

L'aplicació del règim tributari de les entitats navilieres en funció del tonatge serà incompatible, per a un mateix vaixell, amb l'aplicació dels incentius fiscals per a la renovació de la flota mercant regulats en la disposició addicional quarta del LIS.