Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021.

Ajustaments derivats de l'aplicació del règim especial (pàgina 13 del model 200)

Les entitats que s'hagen acollit al règim fiscal especial de les entitats navilieres en funció del tonatge que es regula en el Capítol XVI del Títol VII de la LIS, calcularan la part de base imposable que corresponga a l'explotació, titularitat i, si escau, gestió tècnica i de tripulació, dels vaixells inclosos en el règim, mitjançant l'aplicació de les normes contingudes en l'article 114 de la LIS. Estes normes suposen, en síntesi, l'aplicació d'una escala al nombre de tones de registre net de cadascun dels vaixells, que substituirà al resultat d'explotació d'estos vaixells. Per tant, serà necessari ajustar el resultat del compte de pèrdues i guanys per a eliminar del mateix, la part que es derive de les activitats acollides al règim especial.

A estos efectes, estes entitats hauran de realitzar els següents ajustaments en les caselles [00397] i [00398] «Règim de les entitats navilieres en funció del tonatge (Capítol XVI del Títol VII LIS)» de la pàgina 13 del model 200:

  • Si la part del resultat del compte de pèrdues i guanys que es deriva de les activitats acollides al règim especial és negativa, es consignara el seu import en la casella [00397] d'augments.

  • Si al contrari és positiva, s'haurà de consignar en la casella [00398] de disminucions.