Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021

Determinació de la base imposable pel mètode d'estimació objectiva

1.Càlcul de la base imposable de les activitats acollides al règim especial

Regulació: Articles 114.1, 114.2 i 114.3 LIS

Les entitats acollides a este règim especial determinaran la part de base imposable que es corresponga amb la explotació, titularitat o gestió tècnica i de tripulació dels vaixells que reunisquen els requisits detallats en l'apartat anterior, aplicant a les tones de registre net de cada un dels esmentats vaixells la següent escala:

Tones de registre netImport diari per cada 100 tones
euros
Entre 0 i fins a 1.000 0,90 euros
Entre 1.001 i fins a 10.000 0,70 euros
Entre 10.001 i fins a 25.000 0,40 euros
Des de 25.001 0,20 euros

Nota: Per a l'aplicació de l'escala prendran els dies del període impositiu en els que els vaixells estiguen a disposició del contribuent o en els quals haja realitzat la gestió tècnica i de tripulació, excloent els dies en què no estiguen operatius com a conseqüència de reparacions ordinàries o extraordinàries.

La part de base imposable que es determine mitjançant la aplicació d'esta escala:

  • Inclourà les rendes derivades dels serveis de practicaje, remolc, amarratge i desamarratge, deixats al vaixell adscrit a este règim, quan el vaixell siga utilitzat per la mateixa entitat, així com els serveis de càrrega, descàrrega, estiba i desestiba relacionats amb la càrrega del vaixell transportada en ell, sempre que es facturen l'usuari del transport i siguen deixats per la mateixa entitat o per un tercer no vinculat a ella.

  • En ella es considerarà integrada la renda positiva o negativa que es pose de manifest com a conseqüència de la transmissió d'un vaixell afecte a este règim, sempre que no es tracte de vaixells la titularitat dels quals ja es tenia quan es va accedir a este règim especial o de vaixells utilitzats adquirits una vegada començada la seua aplicació.

  • No podrà ser compensada (tret de per la renda generada en la transmissió de vaixells la titularitat del qual ja es tenia quan es va accedir a este règim especial o de vaixells utilitzats adquirits una vegada començada l'aplicació del mateix), amb bases imposables negatives derivades de la resta de les activitats de l'entitat naviliera, ni de l'exercici en curs ni dels anteriors, ni tampoc amb les bases imposables pendents de compensar en el moment d'aplicació del règim.

La aplicació d'este règim haurà d'incloure a la totalitat dels vaixells del sol·licitant que complisquen els requisits de l'esmentat règim, i als vaixells que s'adquirisquen, arrenden o gestionen posteriorment a l'autorització, sempre que complisquen els esmentats requisits.

També podran acollir-se a este règim els vaixells presos en noliejament, sempre que la suma del seu tonatge net no supere el 75 per cent del total de la flota de l'entitat o, en el seu cas, del grup fiscal subjecte al règim.En el cas d'entitats que tributen en el règim de consolidació fiscal, la sol·licitud haurà d'estar referida a totes les entitats del grup fiscal que complisquen els requisits de l'article 113 del LIS.

Supòsit de transmissió de vaixells la titularitat dels quals ja es tenia quan es va accedir al règim especial o de vaixells utilitzats adquirits una vegada començada la seua aplicació.

En estos supòsits, s'ha de procedir de la següent manera:

  • Al primer exercici en què siga d'aplicació el règim, o en el qual s'hagen adquirit els vaixells utilitzats, es dotarà una reserva indisponible per un import equivalent a la diferència positiva existent entre el valor normal de mercat i el valor net comptable de cada un dels vaixells afectats per esta regla, o bé s'especificarà l'esmentada diferència, separadament per a cada un dels vaixells i durant tots els exercicis en els quals es mantinga la titularitat dels mateixos, en la memòria dels seus comptes anuals.

    En el cas de vaixells adquirits mitjançant una operació a què s'haja aplicat el règim especial de les fusions, escissions, aportacions d'actius i canvi de valors (Capítol VII del Títol VII del LIS), el valor net comptable es determinarà partint del valor d'adquisició pel qual figurara en la comptabilitat de l'entitat transmitent.

  • El incompliment de l'obligació de no disposició de la reserva o de l'obligació de menció en la memòria constituirà infracció tributària greu, sancionant-se amb una multa del 5 per cent de l'import de l'esmentada diferència.

  • L'import de l'esmentada reserva positiva, juntament amb la diferència positiva existent en la data de la transmissió entre l'amortització fiscal i comptable del vaixell alienat, s'afegirà a la base imposable determinada mitjançant l'escala detallada anteriorment quan s'haja produït l'esmentada transmissió.

    De la mateixa manera es procedirà si el vaixell es transmet, de forma directa o indirecta, en ocasió d'una operació a què resulte d'aplicació el règim especial de les fusions, escissions, aportacions d'actius i canvi de valors (del Capítol VII del Títol VII del LIS).

2.Càlcul de la base imposable de la resta d'activitats no acollides al règim especial

Regulació: Article 114.4 LIS

La determinació de la part de base imposable que corresponga a estes activitats es realitzarà aplicant el règim general de l'Impost, tenint en compte exclusivament les rendes procedents de les esmentades activitats.

Eixa part de base imposable estarà integrada per tots els ingressos que no procedisquen d'activitats acollides al règim, per les despeses directament relacionades amb l'obtenció dels mateixos, així com per la part de les despeses generals d'administració que proporcionalment corresponguen a la xifra de negoci generada

En el cas de la activitat de dragatge, esta part de base imposable inclourà la renda d'eixa activitat no acollida al règim especial.