Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021

Pagaments fraccionats

Regulació: Article 116 LIS

Els contribuents que s'acullen a este règim especial hauran d'efectuar pagaments fraccionats d'acord amb la modalitat establida en el article 40.3 del LIS, aplicada sobre la base imposable calculada conforme a les regles establides a l'article 114 d'esta Llei i aplicant el percentatge corresponent al tipus general de gravamen regulat a l'article 115 del LIS, sense computar cap deducció sobre la part de quota derivada de la part de base imposable determinada segons el disposat a l'article 114.1 del LIS.

A estos efectes, en els models 202 i 222 en marcar la casella «Entitat que aplica el règim de les entitats navilieres en funció del tonatge» es consigna automàticament el percentatge del 25 per cent.

D'acord amb la modificació en la disposició addicional catorzena del LIS, introduït per l'article quatre de la Llei 8/2018, de 5 de novembre, per la qual es modifica la Llei 19/1994, de 6 de juliol, de modificació del Règim Econòmic i Fiscal de les Canàries, s'exclou del pagament fraccionat mínim a les entitats que tributen pel règim especial de tonatge.

Per a estos contribuents, en els supòsits d'empreses amb xifra de negocis d'import igual o superior a 10 milions d'euros, no serà d'aplicació l'import mínim del pagament fraccionat, per la qual cosa el formulari d'emplenament del model 202 no realitzarà el càlcul de la casella 33 (mínim a ingressar).

En cas d'entitats la base imposable de les quals es determina en part conforme al mètode d'estimació objectiva i en part aplicant el règim general de l'impost (activitats no incloses en règim especial), a més de marcar en el model 202 la casella «Entitat que aplica el règim de les entitats navilieres en funció del tonatge», també hauran de marcar la casella «Altres entitats amb possibilitat d'aplicar dos tipus impositius».

En estos casos, es consignarà 25/25N en la casella «Tipus de Gravamen de l'Impost sobre Societats en curs».

En el apartat «B.2 Casos específics (entitats amb més d'un percentatge)», en la casella 20 (base a tipus 1) s'inclourà la base del pagament fraccionat que corresponga a les activitats de l'entitat que tributen en règim general i en la casella 23 (base a tipus 2), s'inclourà la base del pagament fraccionat que corresponga a les activitats de l'entitat que tributen en règim especial.

Així mateix, estes entitats la base imposable de les quals es determina en part conforme al mètode d'estimació objectiva i en part aplicant el règim general de l'impost, en els supòsits d'entitats amb xifra de negocis d'import igual o superior a 10 milions d'euros, el declarant haurà d'incloure a la casella 33 (mínim a ingressar) l'import que, en el seu cas, corresponga per a les activitats incloses en règim general, ja que estes activitats no estan excloses del pagament fraccionat mínim.Esta dada s'ha de consignar directament pel declarant.