Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021.

Pagaments fraccionats

Regulació: Article 116 LIS

Els contribuents que s'acullen a este règim especial hauran d'efectuar pagaments fraccionats d'acord amb la modalitat establida en l'article 40.3 de la LIS,  aplicada sobre la base imposable calculada conforme a les regles establides en l'article 114 d'esta Llei i aplicant el percentatge corresponent al tipus general de gravamen regulat en l'article 115 de la LIS, sense computar deducció alguna sobre la part de quota derivada de la part de base imposable determinada segons el que disposa l'article 114.1 de la LIS.

A estos efectes, en els models 202 i 222 al marcar la casella «Entitat que aplica el règim de les entitats navilieres en funció del tonatge» es consigna automàticament el percentatge del 25 per cent.

D'acord amb la modificació en la disposició addicional catorzena de la LIS, introduïda per l'article quatre de la Llei 8/2018, de 5 de novembre, per la qual es modifica la Llei 19/1994, de 6 de juliol, de modificació del Règim Econòmic i Fiscal de les Canarias, s'exclou del pagament fraccionat mínim a les entitats que tributen pel règim especial de tonatge.

Per a estos contribuents, en els supòsits d'empreses amb volum de negoci d'import igual o superior a 10 milions d'euros, no serà aplicable l'import mínim del pagament fraccionat, pel que el formulari d'emplenament del model 202 no realitzarà el càlcul de la casella 33 (mínim per ingressar).

En cas d'entitats de la qual base imposable es determina en part conforme al mètode d'estimació objectiva i en part aplicant el règim general de l'impost (activitats no incloses en règim especial), a més de marcar en el model 202 la casella «Entitat que aplica el règim de les entitats navilieres en funció del tonatge», també hauran de marcar la casella «Altres entitats amb possibilitat d'aplicar dos tipus impositius».

En estos casos, es consignarà 25/25N en la casella «Tipus de gravamen de l'impost sobre societats en curs».

En l'apartat «B.2 Casos específics (entitats amb més d'un percentatge)», en la casella 20 (base a tipus 1) s'inclourà la base del pagament fraccionat que corresponga a les activitats de l'entitat que tributen en règim general i en la casella 23 (base a tipus 2), s'inclourà la base del pagament fraccionat que corresponga a les activitats de l'entitat que tributen en règim especial.

Així mateix, estes entitats de la qual base imposable es determina en part conforme al mètode d'estimació objectiva i en part aplicant el règim general de l'impost, en els supòsits d'entitats amb volum de negoci d'import igual o superior a 10 milions d'euros , el declarant haurà d'incloure en la casella 33 (mínim per ingressar) l'import que, si escau, corresponga per a les activitats incloses en règim general, ja que estes activitats no estan excloses del pagament fraccionat mínim. Esta dada ha de consignar-se directament pel declarant.