Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021

Renúncia i incompliment del règim

Regulació: Articles 117 LIS y 54 RIS

El contribuent podrà renunciar a l'aplicació del règim.La renúncia es presentarà abans que finalitze el període impositiu respecte del qual es pretén que tinga efectes.

El incompliment dels requisits establits en el present règim implicarà el cessament dels efectes de l'autorització corresponent i la pèrdua de la totalitat dels beneficis fiscals derivats d'ella, havent d'ingressar, al costat de la quota del període impositiu en què es va produir l'incompliment, les quotes íntegres corresponents a les quantitats que hagueren hagut d'ingressar-se aplicant el règim general d'este Impost, en la totalitat dels períodes a què va resultar d'aplicació l'autorització, sense perjudici dels interessos de demora, recàrrecs i sancions que, en el seu cas, resulten procedents.

L'incompliment de les condicions del règim o la renúncia a la seua aplicació, impediran de formular una nova sol·licitud fins que haja transcorregut un mínim de 5 anys.

El article 113.3 del LIS establix la condició de què, quan el règim especial fora aplicable a contribuents amb vaixells no registrats a Espanya o en un altre Estat membre de la Unió Europea o de l'Espai Econòmic Europeu, l'increment del percentatge del tonatge net dels esmentats vaixells respecte del total de la flota de l'entitat acollida a l'esmentat règim, qualsevol que fora la seua causa, no impedirà l'aplicació del mateix, a condició que el percentatge mitjà del tonatge net de vaixells registrats en Espanya o en un altre Estat membre de la Unió Europea respecte del tonatge net total referit a l'any anterior al moment que es produïx l'esmentat increment, es mantinga durant el període dels 3 anys posteriors.Esta condició no s'aplicarà quan el percentatge del tonatge net de vaixells registrats en Espanya o en un altre Estat membre de la Unió Europea siga almenys del 60 per cent.

El incompliment d'esta condició implicarà la pèrdua del règim per a aquells vaixells addicionals que van motivar l'increment, procedint la regularització establida més amunt que corresponga exclusivament a tals vaixells.

Quan tal increment va ser motivat per la baixa de vaixells registrats en Espanya o en un altre Estat membre de la Unió Europea, la regularització correspondrà als esmentats vaixells per tots els períodes impositius en què els mateixos hagueren estat inclosos en este règim.