Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021.

Renuncia i incompliment del règim

Regulació: Articles 117 LIS i 54 RIS

El contribuent podrà renunciar a l'aplicació del règim. La renuncia es presentarà abans que finalitze el període impositiu respecte del que es pretén que tinga efectes.

L'incompliment dels requisits establits en present règim implicarà la cessació dels efectes de l'autorització corresponent i la pèrdua de la totalitat dels beneficis fiscals derivats d'ella, havent d'ingressar, al costat de la quota del període impositiu en el que es va produir l'incompliment, les quotes íntegres corresponents a les quantitats que hagueren hagut d'ingressar-se aplicant el règim general d'este Impost, en la totalitat dels períodes als que va resultar d'aplicació l'autorització, sense perjudici dels interessos de demora, recàrrecs i sanciones que, si escau, resulten procedents.

L'incompliment de les condicions del règim o la renuncia a la seua aplicació, impediran formular una nova sol·licitud fins que haja transcorregut un mínim de 5 anys.

L'article 113.3 de la LIS establix la condició de què, quan el règim especial anara aplicable a contribuents amb vaixells no registrats a Espanya o en un altre Estat membre de la Unió Europea o de l'Espai Econòmic Europeu, l'increment del percentatge del tonatge net d'estos vaixells respecte del total de la flota de l'entitat acollida a este règim, qualsevol que anara seu causa, no impedirà l'aplicació del mateix, amb la condició que el percentatge mitjà del tonatge net de vaixells registrats a Espanya o en un altre Estat membre de la Unió Europea respecte del tonatge net total referit a l'any anterior al moment en què es produïx este incremente, es mantinga durant el període dels 3 anys posteriors. Esta condició no s'aplicarà quan el percentatge del tonatge net de vaixells registrats a Espanya o en un altre Estat membre de la Unió Europea siga com a mínim del 60 per cent.

L'incompliment d'esta condició implicarà la pèrdua del règim per a aquells vaixells addicionals que van motivar l'increment, procedint la regularització establida més amunt que corresponga exclusivament a tals vaixells.

Quan tal incremente va anar motivat per la baixa de vaixells registrats a Espanya o en un altre Estat membre de la Unió Europea, la regularització correspondrà a estos vaixells per tots els períodes impositius en què els mateixos hagueren estat inclosos en este règim.