Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021

Tipus de gravamen i quota

Regulació: Article 115 LIS

En tot cas, s'aplicarà a la base imposable total el tipus general de gravamen del 25 per cent previst a l'article 29.1 del LIS.

El tipus general de l'Impost sobre Societats s'aplica tant a la part de la base imposable derivada de l'aplicació del règim especial com a la part de base imposable derivada de la resta d'activitats que poguera dur a terme l'entitat i que està subjecta a les normes generals de l'impost.

La part de la quota íntegra derivada d'aplicar el tipus general de gravamen a la base imposable determinada en règim d'estimació objectiva, no podrà reduir-se per l'aplicació de cap tipus de deducció o bonificació.Així mateix, l'adquisició dels vaixells que s'afecten al present règim no suposarà l'aplicació de cap incentiu ni deducció fiscal.

La part de quota íntegra que procedisca de la resta de base imposable no podrà minorar-se per l'aplicació de deduccions generades per l'adquisició dels vaixells referits abans de la seua afectació al règim especial.

Únicament es podran incloure bonificacions i deduccions sobre la quota íntegra derivada de la part de base imposable sotmesa al règim general i, en el seu cas, de la quota íntegra derivada de les rendes obtingudes amb motiu de la transmissió dels vaixells afectes a este règim especial i que no integren la part de base imposable determinada a règim d'estimació objectiva.