Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021.

Àmbit d'aplicació

Regulació: Article 101 LIS

Una empresa es considera de reduïda dimensió i, per tant, podrà aplicar els incentius fiscals prevists per a estes empreses en el Capítol XI del Títol VII de la LIS, quan l'import net del volum de negoci durant el període impositiu immediatament anterior siga inferior a 10 milions d'euros.

A tindre en compte:

Estos incentius fiscals no s'aplicaran quan l'entitat tinga la consideració d'entitat patrimonial en els termes establits en l'article 5.2 de la LIS (pot consultar el concepte d'entitat patrimonial en l'explicació de la casella [00066] «Entitat patrimonial» en el Capítol 2 d'este Manual).

Els incentius fiscals prevists per a les petites empreses també es podran aplicar durant els tres períodes impositius immediats i següents a aquell en què s'assoleixi el volum de negoci referida de 10 milions d'euros, en els casos següents:

 • Quan l'entitat o conjunt d'entitats hagen complit les condicions per a ser considerades de reduïda dimensió tant durant aquell període com en els dos períodes impositius anteriors a ell.

 • Quan este volum de negoci s'haja assolit com a conseqüència d'haver realitzat una operació acollida al règim tributari especial de les fusiones, escissions, aportacions d'actius i canvi de valors establit en el Capítol VII del Títol VII de la LIS, sempre que les entitats que hagen realitzat tal operació complisquen les condicions per a ser considerades com de reduïda dimensió, tant durant el període impositiu en què es realitze l'operació com en els dos períodes impositius anteriors a este últim.

Exemple:

L'entitat «A» té un volum de negoci durant els períodes impositius 2014, 2015, 2016, 2017 i 2018 de 5, 5, 9, 9 i 11 milions d'euros respectivament En quins exercicis pot aplicar el règim especial de petita empresa?

 • El 2015 pot aplicar el règim especial perquè el 2014 l'import net de la xifra de negoci va anar inferior a 10 milions d'euros.

 • El 2016 pot aplicar el règim especial perquè el 2015 l'import net de la xifra de negoci va anar inferior a 10 milions d'euros.

 • El 2017 pot aplicar el règim especial perquè el 2016 l'import net de la xifra de negoci va anar inferior a 10 milions d'euros.

 • El 2018 pot aplicar el règim especial perquè el 2017 l'import net de la xifra de negoci va anar inferior a 10 milions d'euros.

 • El 2019 , 2020 i 2021: també pot aplicar el règim especial durant estos períodes. Encara que durant el període 2018 l'entitat tinga un import net del volum de negoci superior als 10 milions d'euros, durant aquell període 2018 i en els dos anteriors (2016 i 2017) va complir amb la condició per a ser considerada petita empresa, pel que, el 2019, 2020 i 2021 podrà aplicar el règim especial, independentment del volum de negoci del període anterior.

Consideracions sobre l'Import net del volum de negoci

 • La Llei de l'impost sobre Societats no definix el que s'entén per volum de negoci.

  No obstant això, ja que les normes de Dret comú tenen caràcter supletori en l'àmbit fiscal (article 7.2 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària), trobem el concepte de volum de negoci en l'article 35.2 del Codi de Comerç que establix que esta xifra comprendrà els imports de la venda dels productes i de la prestació de servicis o altres ingressos corresponents a les activitats ordinàries de l'empresa, deduïdes les bonificacions i altres reduccions sobre les vendes, així com l'impost sobre el valor afegit i altres impostos directament relacionats amb l'esmentada volum de negoci, que hagen de ser objecte de repercussió. Esta mateixa definició es recull en la Norma d'Elaboració dels Comptes Anuals 11a del Pla General Comptable (NECA 11a del PGC ), referida a la determinació de la xifra anual de negocis, components dels quals per a la seua determinació són establits per la Resolució de l'ICAC de 16 de maig de 1991.

 • En el cas d'entitats de nova creació, l'import del volum de negoci es referirà al primer període impositiu en què es desenvolupe efectivament l'activitat.

 • Si el període impositiu immediatament anterior haguera tingut una durada inferior a l'any o l'activitat s'haguera desenvolupat durant un termini també inferior, l'import net del volum de negoci s'elevarà a l'any.

  (Import net del volum de negoci del període impositiu immediatament anterior / núm. de dies del període impositiu immediatament anterior) x 365 dies

 • Quan l'entitat forme part d'un grup de societats en el sentit de l'article 42 del Codi de Comerç, independentment de la residència i de l'obligació de formular comptes anuals consolidats, l'import net del volum de negoci es referirà al conjunt d'entitats pertanyents a este grup, tenint en compte les eliminacions i incorporacions que corresponguen per aplicació de la normativa comptable. En conseqüència, quan l'entitat forme part d'un grup de societats en el sentit de l'article 42 del Codi de Comerç, si l'import net del volum de negoci del conjunt d'entitats pertanyents al grup no va anar inferior a 10 milions d'euros en l'exercici anterior, cap de les societats integrants del grup podrà aplicar els incentius fiscals establits en la LIS per a les petites empreses.

  Este mateix criteri també s'aplicarà en els casos en què una persona física per si sola o conjuntament amb el cònjuge o altres persones físiques unides per vincles de parentesc en línia directa o col·lateral, consanguínia o per afinitat, fins el segon grau inclusivament, es troben amb relació a unes altres entitats de les que siguen socis en alguna de les situacions a què es referix l'article 42 del Codi de Comerç, independentment de la residència de les entitats i de l'obligació de formular comptes anuals consolidats.

  A l'efecte de l'article 42 del Codi de Comerç, existix un grup quan una societat ostente o puga ostentar, directament o indirectament, el control d'una altra o d'altres. En particular, es presumirà que existix control quan una societat, que es qualificarà de dominant, es trobe en relació amb una altra societat, que es qualificarà de dependent, en alguna de les següents situacions:

  1. Posseïsca la majoria dels drets de vote.

  2. Tinga la facultat de nomenar o destituir a la majoria dels membres de l'òrgan d'administració.

  3. Puga disposar, en virtut d'acords celebrats amb tercers, de la majoria dels drets de vote.

  4. Haja designat amb els seus vots a la majoria dels membres de l'òrgan d'administració, que desenvolupen el seu càrrec en el moment en què hagen de formular-se els comptes consolidats i durant els dos exercicis immediatament anteriors. En particular, es presumirà esta circumstància quan la majoria dels membres de l'òrgan d'administració de la societat dominada siguen membres de l'òrgan d'administració o alts directius de la societat dominant o d'una altra dominada per esta. Este supòsit no donarà lloc a la consolidació si la societat administradors dels quals han sigut nomenats, està vinculada a una altra en algun dels casos prevists en les dues primeres lletres d'este apartat.

  A l'efecte d'este apartat, als drets de vote de l'entitat dominant s'afegiran els que posseïsca a través d'unes altres societats dependents o a través de persones que actuen en el seu propi nom, però per compte de l'entitat dominant o d'uns altres dependents o aquells dels que dispose concertadament amb qualsevol altra persona.