Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021

Àmbit d'aplicació

Regulació: Article 101 LIS

Una empresa es considera de reduïda dimensió i, per tant, podrà aplicar els incentius fiscals previstos per a estes empreses al Capítol XI del Títol VII del LIS, quan el import net de la xifra de negocis en el període impositiu immediat anterior siga inferior a 10 milions d'euros.

A tindre en compte:

Dits incentius fiscals no s'aplicaran quan l'entitat tinga la consideració de entitat patrimonial en els termes establits a l'article 5.2 del LIS (pot consultar el concepte d'entitat patrimonial en l'explicació de la casella [00066] «Entitat patrimonial» en el Capítol 2 d'este Manual).

Els incentius fiscals previstos per a les empreses de reduïda dimensió també es podran aplicar en els tres períodes impositius immediats i següents a aquell en què s'assolisca la xifra de negocis referida de 10 milions d'euros, en els casos següents:

 • Quan l'entitat o conjunt d'entitats hagen complit les condicions per a ser considerades de reduïda dimensió tant en aquell període com en els dos períodes impositius anteriors a ell.

 • Quan l'esmentada xifra de negocis s'haja assolit com a conseqüència d'haver realitzat una operació acollida al règim tributari especial de les fusions, escissions, aportacions d'actius i canvi de valors establit al Capítol VII del Títol VII del LIS, sempre que les entitats que hagen realitzat tal operació complisquen les condicions per a ser considerades com de reduïda dimensió, tant en el període impositiu en què es realitze l'operació com en els dos períodes impositius anteriors a este últim.

Exemple:

L'entitat «A» té una xifra de negocis en els períodes impositius 2014, 2015, 2016, 2017 i 2018 de 5, 5, 9, 9 i 11 milions d'euros respectivament A quins exercicis pot aplicar el règim especial d'empresa de reduïda dimensió?

 • En 2015 pot aplicar el règim especial perquè el 2014 l'import net de la xifra de negoci va ser inferior a 10 milions d'euros.

 • En 2016 pot aplicar el règim especial perquè el 2015 l'import net de la xifra de negoci va ser inferior a 10 milions d'euros.

 • En 2017 pot aplicar el règim especial perquè el 2016 l'import net de la xifra de negoci va ser inferior a 10 milions d'euros.

 • En 2018 pot aplicar el règim especial perquè el 2017 l'import net de la xifra de negoci va ser inferior a 10 milions d'euros.

 • En 2019, 2020 y 2021: també pot aplicar el règim especial en estos períodes.Encara que en el període 2018 l'entitat tinga un import net de la xifra de negocis superior als 10 milions d'euros, en eixe període 2018 i en els dos anteriors (2016 i 2017) va complir la condició per a ser considerada empresa de reduïda dimensió, per la qual cosa, el 2019, el 2020 i el 2021 podrà aplicar el règim especial, amb independència de la xifra de negocis del període anterior.

Consideracions sobre l'Import net de la xifra de negocis

 • La Llei de l'Impost sobre Societats no definix el que s'entén per xifra de negocis.

  No obstant això, ja que les normes de Dret comú tenen caràcter supletori en l'àmbit fiscal (article 7.2 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària), trobem el concepte de xifra de negocis a l'article 35.2 del Codi de Comerç que establix que l'esmentada xifra comprendrà els imports de la venda dels productes i de la prestació de serveis o altres ingressos corresponents a les activitats ordinàries de l'empresa, deduïdes les bonificacions i altres reduccions sobre les vendes, així com l'Impost sobre el Valor Afegit i altres impostos directament relacionats amb l'esmentada xifra de negocis, que hagen de ser objecte de repercussió.Esta mateixa definició es recull en la Norma d'Elaboració dels Comptes Anuals 11a del Pla General Comptable (NECA 11a del PGC), referida a la determinació de la xifra anual de negocis, els components del qual per a la seua determinació són establits per la Resolució del ICAC de 16 de maig de 1991.

 • En el cas de entitats de nova creació, l'import de la xifra de negocis es referirà al primer període impositiu en què es desenvolupe efectivament l'activitat.

 • Si el període impositiu immediat anterior haguera tingut una durada inferior a l'any o l'activitat s'haguera desenvolupat durant un termini també inferior, l'import net de la xifra de negocis s'elevarà a l'any.

  (Import net de la xifra de negocis del període impositiu immediat anterior / núm. de dies del període impositiu immediat anterior) x 365 dies

 • Quan la entitat forme part d'un grup de societats en el sentit de l'article 42 del Codi de Comerç, amb independència de la residència i de l'obligació de formular comptes anuals consolidats, l'import net de la xifra de negocis es referirà al conjunt d'entitats pertanyents a l'esmentat grup, tenint en compte les eliminacions i incorporacions que corresponguen per aplicació de la normativa comptable.En conseqüència, quan l'entitat forme part d'un grup de societats en el sentit de l'article 42 del Codi de Comerç, si l'import net de la xifra de negocis del conjunt d'entitats pertanyents al grup no va ser inferior a 10 milions d'euros a l'exercici anterior, cap de les societats integrants del grup no podrà aplicar els incentius fiscals establits en el LIS per a les empreses de reduïda dimensió.

  Este mateix criteri també s'aplicarà en els casos en què una persona física per si solament o conjuntament amb el cònjuge o altres persones físiques unides per vincles de parentiu en línia directa o col·lateral, consanguínia o per afinitat, fins al segon grau inclusivament, es troben amb relació a altres entitats de les quals siguen socis en alguna de les situacions a què es referix l'article 42 del Codi de Comerç, amb independència de la residència de les entitats i de l'obligació de formular comptes anuals consolidats.

  Als efectes de l'article 42 del Codi de Comerç, existix un grup quan una societat ostente o puga ostentar, directament o indirectament, el control d'una altra o d'altres.En particular, es presumirà que existix control quan una societat, que es qualificarà com a dominant, es trobe en relació amb una altra societat, que es qualificarà com a dependent, en alguna de les següents situacions:

  1. Tinga la majoria dels drets de vot.

  2. Tinga la facultat de nomenar o destituir la majoria dels membres de l'òrgan d'administració.

  3. Puga disposar, en virtut d'acords celebrats amb tercers, de la majoria dels drets de vot.

  4. Haja designat amb els seus vots la majoria dels membres de l'òrgan d'administració, que exercisquen el seu càrrec en el moment en què s'hagen de formular els comptes consolidats i durant els dos exercicis immediatament anteriors.En particular, es presumirà esta circumstància quan la majoria dels membres de l'òrgan d'administració de la societat dominada siguen membres de l'òrgan d'administració o alts directius de la societat dominant o d'una altra de dominada per esta.Este supòsit no donarà lloc a la consolidació si la societat els administradors de la qual han sigut nomenats, està vinculada a una altra en algun dels casos previstos en les dues primeres lletres d'este apartat.

  Als efectes d'este apartat, als drets de vot de l'entitat dominant s'afegiran els que posseïsca a través d'altres societats dependents o a través de persones que actuen en el seu propi nom, però per compte de l'entitat dominant o d'altres de dependents o aquells dels quals dispose concertadament amb qualsevol altra persona.