Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021.

Casella 00066 Entitat patrimonial

Marcaran esta casella les entitats considerades entitats patrimonials segons el que estableix l'article 5.2 de la LIS.

• Concepte d'Entitat patrimonial

Regulació: Article 5.2 LIS

S'entén per entitat patrimonial i que, per tant, no realitza una activitat econòmica, aquella en la que més de la mitat del seu actiu  estiga constituït per valors o  no estiga afecte, en els termes establits en l'article 5.1 de la LIS, a una activitat econòmica.

S'entendrà per activitat econòmica l'ordenació per compte propi dels mitjans de producció i de recursos humans o d'un d'ambdós amb la finalitat d'intervindre en la producció o distribució de béns o servicis.

En el cas d'arrendament d'immobles, s'entendrà que existix activitat econòmica, únicament quan per a la seua ordenació s'utilitze, com a mínim, una persona empleada amb contracte laboral i jornada completa.

En el supòsit d'entitats que formen part del mateix grup de societats segons els criteris establits en l'article 42 del Codi de Comerç, independentment de la residència i de l'obligació de formular comptes anuals consolidats, el concepte d'activitat econòmica es determinarà tenint en compte a totes les que formen part del mateix.

Cal tindre en compte que el valor de l'actiu, dels valors i dels elements patrimonials no afectes a una activitat econòmica serà el que es deduïsca de la mitja dels balanços trimestrals de l'exercici de l'entitat, o en cas que siga dominant d'un grup segons els criteris establits en l'article 42 del Codi de Comerç, independentment de la residència i de l'obligació de formular comptes anuals consolidats, dels balanços consolidats. A estos efectes no es computaran, si escau, els diners o drets de crèdit procedents de la transmissió d'elements patrimonials afectes a activitats econòmiques o valors als que es referix el paràgraf següent, que s'haja realitzat durant el període impositiu o en els dos períodes impositius anteriors.

A més, no es computaran com a valors :

  1. Els posseïts per a acomplir obligacions legals i reglamentàries.

  2. Els que incorporen drets de crèdit nascuts de relacions contractuals establides com a conseqüència del desenvolupament d'activitats econòmiques.

  3. Els posseïts per societats de valors com a conseqüència de l'exercici de l'activitat constitutiva de seu objecte.

  4. Els que atorguen, com a mínim, el 5 per cent del capital d'una entitat i es posseïsquen durant un termini mínim d'un any, amb la finalitat de dirigir i gestionar la participació, sempre que es dispose de la corresponent organització de mitjans materials i personals, i l'entitat participada no estiga compresa en este apartat. Esta condició es determinarà tenint en compte a totes les societats que formen part d'un grup de societats segons els criteris establits en l'article 42 del Codi de Comerç, independentment de la residència i de l'obligació de formular comptes anuals consolidats.