Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021

Casella 00066 Entitat patrimonial

Marcaran esta casella les entitats considerades entitats patrimonials segons l'establit a l'article 5.2 de la LIS.

. Concepte d'Entitat patrimonial

Regulació: Article 5.2 LIS

S'entén per entitat patrimonial i que, per tant, no realitza una activitat econòmica, aquella en la qual més de la meitat del seu actiu estiga constituït per valorsno estiga afecte, en els termes establits a l'article 5.1 del LIS, a una activitat econòmica.

S'entendrà per activitat econòmica l'ordenació per compte propi dels mitjans de producció i de recursos humans o d'un d'ambdós amb la finalitat d'intervindre en la producció o distribució de béns o serveis.

En el cas de arrendament d'immobles, s'entendrà que existix activitat econòmica, únicament quan per a la seua ordenació s'utilitze, almenys, una persona feta servir amb contracte laboral i jornada completa.

En el supòsit de entitats que formen part del mateix grup de societats segons els criteris establits a l'article 42 del Codi de Comerç, amb independència de la residència i de l'obligació de formular comptes anuals consolidats, el concepte d'activitat econòmica es determinarà tenint en compte totes les que formen part del mateix.

Cal tindre en compte que el valor de l'actiu, dels valors i dels elements patrimonials no afectes a una activitat econòmica serà el que es deduïsca de la mitjana dels balanços trimestrals de l'exercici de l'entitat, o en cas que siga dominant d'un grup segons els criteris establits a l'article 42 del Codi de Comerç, amb independència de la residència i de l'obligació de formular comptes anuals consolidats, dels balanços consolidats.A estos efectes no es computaran, en el seu cas, el diners o drets de crèdit procedents de la transmissió d'elements patrimonials afectes a activitats econòmiques o valors als quals es referix el paràgraf següent, que s'haja realitzat en el període impositiu o en els dos períodes impositius anteriors.

A més, no es computaran com valors:

  1. Els posseïts per a donar compliment a obligacions legals i reglamentàries.

  2. Els que incorporen drets de crèdit nascuts de relacions contractuals establides com a conseqüència del desenvolupament d'activitats econòmiques.

  3. Els posseïts per societats de valors com a conseqüència de l'exercici de l'activitat constitutiva del seu objecte.

  4. Els que atorguen, almenys, el 5 per cent del capital d'una entitat i es posseïsquen durant un termini mínim d'un any, amb la finalitat de dirigir i gestionar la participació, sempre que es dispose de la corresponent organització de mitjans materials i personals, i l'entitat participada no estiga compresa en este apartat.Esta condició es determinarà tenint en compte totes les societats que formen part d'un grup de societats segons els criteris establits a l'article 42 del Codi de Comerç, amb independència de la residència i de l'obligació de formular comptes anuals consolidats.