Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021.

Amortització accelerada

Regulació: Article 103 LIS

1. Requisits

 • Ha de tractar-se d'elements nous de l'immobilitzat material o de les inversions immobiliàries, així com d'elements de l'immobilitzat intangible, afectes a activitats econòmiques.

  Estos elements han de trobar-se en qualsevol de les següents situacions:

  • Adquirits de tercers i llocs a disposició de l'empresa durant el període impositiu en el que té la condició de reduïda dimensió.

  • Encarregats mitjançant un contracte d'execució d'obra subscrit durant el període impositiu en el que té la condició de petita empresa i llocs a disposició de l'empresa dins dels 12 mesos següents a la conclusió del mateix.

  • Construïts o produïts per la pròpia empresa, d'acord amb els criteris temporals establits en els dos apartats anteriors.

 • Respecte dels elements patrimonials que poden amortitzar-se de forma accelerada, no s'aplicarà el principi d'inscripció comptable de l'article 11.3.1º de la LIS, segons el qual no seran fiscalment deduïbles les despeses que no s'hagen imputat comptablement del compte de pèrdues i guanys o en un compte de reserves si així l'establix una norma legal o reglamentària.

  Per tant, encara que l'excés d'amortització fiscal derivat de l'aplicació de l'amortització accelerada no estiga comptabilitzat, es permet la seua deducció en la base imposable de l'impost sobre societats.

2. Import

 • Per regla general, la quantia de l'amortització fiscalment deduïble serà la que s'obtinga d'aplicar al valor amortitzable un coeficient resultant de multiplicar per 2 el coeficient d'amortització lineal màxim previst en les taules d'amortització oficialment aprovades.

  La taula d'amortització oficialment aprovada és la que es recull en la lletra a) de l'article 12.1 de la LIS.

 • Quan es tracti d'elements de l'immobilitzat intangible de vida útil indefinida als que es referix l'article 13.3 de la LIS, adquirits durant el període impositiu en què es tinguen la condició de reduïda dimensió, l'empresa es podrà deduir un 150 per cent de l'import que resulte d'aplicar este apartat.

  Amb efectes per als períodes impositius iniciats a partir d'1 de gener de 2016, la Llei 22/2015, de 20 de juliol, d'Auditoria de Comptes va derogar l'article 13.3 de la LIS i va modificar l'article 12.2 d'esta norma, passant tots els elements de l'immobilitzat intangible a considerar-se de vida útil definida.

  Per tant, després d'estes modificacions una interpretació raonable de la norma permet considerar que, dins dels immobilitzats intangibles, qualificats ara mercantilment com actius de vida útil definida, a què es referix l'article 12.2 de la LIS, aquells de la qual vida útil no puga estimar-se de manera fiable, així com el cas del fons de comerç, podran deduir-se en un 150 per cent de l'import que resulte deduïble d'aplicar per a ells el que estableix l'article 12.2 de la LIS.

3. Règim transitori

La nova regulació de l'impost sobre societats va suprimir el supòsit d'amortització accelerada previst en l'article 113 del RDLeg. 4/2004, aplicable a les petites empreses respecte dels elements de l'immobilitzat material i de les inversions immobiliàries afectes a explotacions econòmiques que siguen objecte de reinversió.

No obstant això, la disposició transitòria vint-i-vuitena de la LIS ha establit un règim transitori que permet a les petites empreses que estigueren aplicant el que disposa l'article 113 de RDLeg. 4/2004, en períodes iniciats amb anterioritat a 1 de gener de 2015, continuar la seua aplicació amb els mateixos requisits i condicions prevists en este article:

 • L'amortització accelerada s'aplica als elements d'immobilitzat material i de les inversions immobiliàries afectes a explotacions econòmiques en els que es materialitze la reinversió de l'import total obtingut en la transmissió onerosa d'elements de l'immobilitzat material i de les inversions immobiliàries també afectes a explotacions econòmiques, realitzada durant el període impositiu en el que es complisquen les condicions de l'article 108 del RDLeg. 4/2004.

 • La quantia de l'amortització fiscalment deduïble és la resultant d'aplicar al valor amortitzable un coeficient resultant de multiplicar per 3 el coeficient d'amortització lineal màxim previst en les taules d'amortització oficialment aprovades.

 • La reinversió ha de realitzar-se dins del termini comprés entre l'any anterior a la data de la posada a disposició de l'element patrimonial transmés i els tres anys posteriors. La reinversió s'entén efectuada en la data en què es produïsca la posada a disposició dels elements patrimonials en què es materialitze l'import obtingut en la transmissió.

 • Quan l'import invertit siga superior o inferior a l'obtingut en la transmissió, l'amortització accelerada s'aplicarà només sobre l'import d'esta transmissió que siga objecte de reinversió.