Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021.

Pèrdues per deteriorament dels crèdits per a la cobertura de les possibles insolvències

Regulació: Article 104 LIS

Les entitats durant el període impositiu en què complisquen les condicions de l'article 101 de la LIS per a ser petites empreses, podran deduir les pèrdues per deteriorament dels crèdits per a la cobertura del risc derivat de les possibles insolvències fins el límit de l'1 per cent sobre els deutors existents a la conclusió del període impositiu.

A estos efectes:

  • L'entitat ha de tindre la condició de petita empresa durant el període impositiu en què siga deduïble la pèrdua.

  • L'import de la dotació no podrà excedir l'1 per cent del saldo dels deutors existents a la conclusió del període impositiu.

    En este saldo no s'inclouran els deutors sobre els quals s'haguera reconegut la pèrdua per deteriorament dels crèdits per insolvències establides en l'article 13.1 de la LIS, ni aquells altres pèrdues de les quals per deteriorament no tinguen el caràcter de deduïbles segons el que disposa este article.

  • El saldo de la dotació efectuada per este mètode al tancament del període impositiu no podrà excedir l'1 per cent dels citats deutors existents a la conclusió del mateix.

Durant els períodes impositius en què deixen de complir les condicions de l'article 101 de la LIS per a ser considerades entitats de reduïda dimensió, les pèrdues efectuades durant estos períodes impositius per deteriorament dels crèdits per a la cobertura del risc derivat de les possibles insolvències dels deutors, no seran deduïbles fins l'import del saldo de la pèrdua per deteriorament quan l'entitat tenia la consideració de petita empresa.

A tindre en compte:

Amb efectes per als períodes impositius que s'inicien l'any 2020 i l'any 2021, el Reial decret-llei 35/2020, de 22 de desembre, de mesures urgents de suport al sector turístic, l'hostaleria i el comerç i en matèria tributària, establix en el seu article 14 que els contribuents de l'impost sobre societats que complisquen les condicions de l'article 101 de la LIS per a ser considerats petites empreses, podran deduir, durant estos períodes, les pèrdues per deteriorament dels crèdits derivades de les possibles insolvències de deutors quan hagen transcorregut tres mesos des del venciment de l'obligació a què es referix la lletra a) de l'article 13.1 de la LIS.

D'aquesta manera, per a les petites empreses es reduïx durant estos períodes el termini establit per poder deduir les pèrdues per deteriorament dels crèdits derivades de les possibles insolvències de deutors, passant de 6 mesos a 3 mesos, el temps que s'exigix que haja transcorregut entre el venciment de l'obligació i la meritació de l'impost.