Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021.

Determinació de la base imposable (pàgines 12 i 13 del model 200)

Per a determinar la base imposable en la liquidació de l'impost sobre societats (casella [00552]), les entitats que apliquen el règim especial de les SOCIMI, tindran en compte les següents especialitats :

 1. Hauran de complimentar els apartats corresponents de les pàgines 12 i 13 del model 200 fins obtindre l'import a consignar en la casella [00550] «Base imposable abans de l'aplicació de la reserva de capitalització i compensació de bases imposables negatives» de la pàgina 13 d'este model, de la mateixa forma que s'indica en el Capítol 5 d'este Manual per al règim general de l'impost sobre societats.

  D'aquella mateixa manera haurà de procedir l'entitat que es trobe en qualsevol dels casos a què es referixen les lletres a) i c) de l'article 12.1 de la Llei 11/2009 i que durant el període impositiu objecte de declaració, haja d'incloure rendes o ajustaments fiscals als que s'haja d'aplicar el règim i el tipus de gravamen generals, pels quals tributava esta entitat abans d'aplicar el règim especial de les SOCIMI.

 2. Quant a la compensació de bases imposables negatives de períodes impositius anteriors, cal tindre en compte el següent:

  1. Si l'entitat ha hagut d'incloure algun dels imports relatius a les lletres a) i c) de l'article 12.1 de la Llei 11/2009 en el càlcul de la casella [00550] «Base imposable abans de l'aplicació de la reserva de capitalització i compensació de bases imposables negatives» de la pàgina 13 del model 200, podrà compensar les bases imposables negatives d'exercicis anteriors.

   En este cas, l'import recollit en la casella [00550] es podrà minorar en l'import corresponent a les bases imposables que estigueren pendents de compensar en el moment d'inici de l'aplicació per l'entitat del règim fiscal especial de les SOCIMI. Este import es consignarà en la casella [00547] «Compensació de bases imposables negatives períodes anteriors» de la pàgina 13 del model 200, tenint en compte que, d'esta compensació, no pot resultar un import negatiu.

   A més, en estos casos en els que l'entitat ha hagut d'incloure alguna renda o ajustament fiscal dels referits, l'import a consignar en la casella [00520] «Part de la base imposable del període impositiu que tributa al tipus general» de la pàgina 14 del model 200, serà el resultat de restar de l'import de la casella [00550] el de la casella [00547] per a la compensació esmentada en el paràgraf anterior.

  2. Si l'entitat no ha hagut d'integrar rendes o efectuar ajustaments dels referits anteriorment, relatius al règim fiscal previ al de les SOCIMI, no podrà compensar les bases imposables negatives pendents en el moment d'inici de l'aplicació per l'entitat del règim fiscal especial de les SOCIMI.

   Per tant, la casella [00552] «Base imposable», tindrà el mateix import que el de la casella [00550] «Base imposable abans de l'aplicació de la reserva de capitalització i compensació de bases imposables negatives», i que serà el mateix import a incloure en la casella [00521] «Part de la base imposable que tributa al tipus de gravamen del 0%» de la pàgina 14 del model 200.

  A tindre en compte:

  Les entitats que opten pel règim especial de SOCIMI que tributen al tipus de gravamen del 0 per cent, en cas de generar-se bases imposables negatives, no podran aplicar el mecanisme de compensació de bases previst en l'article 26 de la LIS. Esta prohibició només afecta a la base imposable a la que és aplicable el tipus del 0 per cent. És a dir, en cas que existiren rendes positives que tributaren d'acord amb el règim general i al tipus general de gravamen, sí resultaria d'aplicació per a estes rendes el mecanisme de compensació de bases previst en l'article 26 de la LIS.

 3. En conseqüència, l'import a consignar en la casella [00552] «Base Imposable» serà la suma dels imports consignats en les caselles [00520] «Part de la base imposable del període impositiu que tributa al tipus general» i [00521] «Part de la base imposable que tributa al tipus de gravamen del 0%».