Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021

Base imposable abans de la reserva de capitalització i de la compensació de bases imposables negatives (casella 00550)

  1. Càlcul
  2. Correccions al resultat del compte de pèrdues i guanys (exclosa la correcció per l'Impost sobre Societats)
  3. Detall de les correccions al resultat del compte de pèrdues i guanys (exclosa la correcció per l'Impost sobre Societats)