Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021

Capítol 5.Liquidació de l'Impost sobre Societats:Determinació de la base imposable

El contribuent determina la base imposable a declarar en l'Impost sobre Societats, mitjançant l'emplenament de les pàgines 12 i 13 del model 200.

En relació amb la determinació de la base imposable dels contribuents que apliquen algun dels règims fiscals especials regulats en el Títol VII de la LIS, les explicacions contingudes en este Capítol s'han de complementar amb l'exposat sobre això en el Capítol 9 «Règims tributaris especials (I)» i en el Capítol 10 «Règims tributaris especials (II)» d'este Manual pràctic.

Així mateix, els contribuents que apliquen el règim especial de les cooperatives o el règim fiscal de les Canàries, per a determinar la seua base imposable hauran de tindre en compte les especialitats exposades en el Capítol 11 «Règim fiscal de les cooperatives» i en el Capítol 12 «Règim fiscal de les Canàries» d'este Manual pràctic.

  1. Base imposable:qüestions generals
  2. Resultat del compte de pèrdues i guanys (casella 00500)
  3. Resultat del compte de pèrdues i guanys abans de l'Impost sobre Societats (casella 00501)
  4. Base imposable abans de la reserva de capitalització i de la compensació de bases imposables negatives (casella 00550)
  5. Base imposable després de la reserva de capitalització i de la compensació de bases imposables negatives (casella 00552)
  6. Base imposable després de la reserva d'anivellament (casella 01330)