Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021

Resultat del compte de pèrdues i guanys abans de l'Impost sobre Societats (casella 00501)

Sobre el resultat del compte de pèrdues i guanys (casella [00500]), s'han d'aplicar les correccions per l'Impost sobre Societats (caselles [00301] i [00302]).L'import obtingut en esta operació es consignarà en la casella [00501] «Resultat del compte de pèrdues i guanys abans d'Impost sobre Societats»:

[00501] = [00500] + [00301] - [00302]

Distingim entre les següents correccions:

  1. Correccions per l'Impost sobre Societats
  2. Correccions al resultat comptable al considerar els requisits o qualificacions comptables referits al grup