Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021

Correccions per l'Impost sobre Societats

La necessitat d'aplicar esta correcció en les caselles [00301] i [00302] «Correccions per Impost sobre Societats» de la pàgina 12 del model 200, ve imposada per la diferent consideració que les normes comptables i fiscals tenen sobre les quotes de l'Impost sobre Societats.Així, la norma comptable considera que l'import de la quota de l'Impost sobre Societats es computarà en el compte de pèrdues i guanys com una partida de despesa o d'ingrés, segons el compte o conjunt de comptes representatius de l'esmentat concepte tinga saldo deutor o creditor, respectivament.

En canvi, el article 15.b) de la LIS establix que no són fiscalment deduïbles els despeses derivades de la comptabilització de l'Impost sobre Societats i que no tenen la consideració d'ingressos els procedents de l'esmentada comptabilització.

Emplenament del model 200

 • En la casella [00326] de la pàgina 8 «Compte de pèrdues i guanys» de l'esmentat model es referix a «Impuestos sobre beneficis», per la qual cosa a més de l'Impost sobre Societats, poden estar inclosos en ella impostos sobre beneficis obtinguts a l'estranger, com que graven rendes obtingudes a l'estranger a través d'establiment permanent, els que graven rendes obtingudes a l'estranger sense existir establiment permanent, o els impostos que particularment graven dividends o participacions en beneficis de societats estrangeres.

  Així mateix, les SOCIMI inclouran en esta casella els imports resultants d'aplicar els següents gravàmens especials sobre beneficis considerats quota de l'Impost de Societats:

  • El 19 per cent sobre l'import íntegre de dividends o participacions en beneficis distribuïts als socis quan la participació en el capital social de l'entitat siga igual o superior al 5 per cent i els esmentats dividends en seu dels seus socis, estiguen exempts o tributen a un tipus inferior al 10 per cent.L'import d'este gravamen s'ha d'autoliquidar i ingressar en el model 217.

  • El 15 per cent sobre l'import dels beneficis obtinguts a l'exercici que no siga objecte de distribució, en la part que procedisca de rendes que no hagen tributat al tipus general de gravamen de l'Impost sobre Societats ni es tracte de rendes acollides al període de reinversió de 3 anys regulat en la lletra b) de l'article 6.1 de la Llei 11/2009.L'import d'este gravamen s'ha d'autoliquidar i ingressar en el model 237.

 • A l'import que es consigne en la casella [00328] «Resultat de l'exercici procedent d'operacions interrompudes net d'impostos», li correspondrà una part de quota de l'Impost sobre Societats no inclosa en la citada casella [00326].

Per tant:

 • A l'import consignat en la casella [00326] i considerant el signe positiu o negatiu que al mateix li siga atribuïble, se li haurà de restar algebraicament els impostos sobre beneficis obtinguts a l'estranger (amb el seu signe), i en el seu cas, els imports dels gravàmens especials aplicats per les SOCIMI (amb el seu signe).Simultàniament, a l'esmentat import (amb el seu signe) se li sumarà algebraicament la part de l'Impost sobre Societats (amb el seu signe) que corresponga pel resultat de l'exercici procedent d'operacions interrompudes net d'impostos.

 • Si després d'efectuar les esmentades operacions de resta i suma algebraiques sobre el referit import de la casella [00326], la quantitat resultant és:

  • Positiva, la quota de l'Impost sobre Societats que eixa quantitat resultant representa s'haurà considerat com un ingrés addicional a l'ésser un crèdit a favor del contribuent.D'esta forma, en la casella [00302] de la pàgina 12 de liquidació del model, s'haurà d'incloure tal quantitat com a disminució al resultat del compte de pèrdues i guanys.

  • Negativa, la quota de l'Impost sobre Societats que la mateixa representa s'haurà considerat com a despesa comptable.D'esta forma, en la casella [00301] de la pàgina 12 de liquidació del model, s'haurà d'incloure tal quantitat com a augment al resultat del compte de pèrdues i guanys.

   En tot cas, les referides operacions algebraiques efectuades sobre l'import consignat a la casella [00326], només s'hauran de realitzar als efectes de practicar les correccions de les caselles [00301] i [00302].

A tindre en compte:

Finalment, cal tindre en compte que les referències a la casella [00326] realitzades en este apartat, s'hauran d'entendre realitzades a les següents caselles:

 • Casella [00258] de la pàgina 30 del model, quan es tracte d'entitats obligades a portar la seua comptabilitat d'acord amb les normes del Banc d'Espanya.

 • Casella [00379] de la pàgina 40 del model, per a entitats asseguradores a les que siga d'aplicació obligatòria el Pla de Comptabilitat aprovat pel Reial Decret 1317/2008, de 24 de juliol.

 • Casella [00242] de la pàgina 46 del model, en el cas d'institucions d'inversió col·lectiva, amb l'aplicació de la Circular 3/2008, d'11 de setembre, de la Comissió Nacional del Mercat de Valors, així com en el cas d'altres entitats que apliquen el model de comptes que s'establix en eixa Circular.

 • Casella [00193] de la pàgina 51 del model, per a societats de garantia recíproca.