Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021.

Correccions al resultat comptable al considerar els requisits o qualificacions comptables referits al grup

L'article 62.1 a) de la LIS establix que la base imposable del grup fiscal es determinarà sumant, entre altres conceptes, les bases imposables individuals corresponents a totes i cadascuna de les entitats integrants del grup fiscal, tenint en compte les especialitats contingudes en l'article 63 d'esta Llei. No obstant això, els requisits o qualificacions establits tant en la normativa comptable per a la determinació del resultat comptable, com en esta Llei per a l'aplicació de qualsevol mena d'ajustaments a aquell, en els termes establits en l'article 10.3 de la LIS, es referiran al grup fiscal.

Es tracta de regles d'homogeneïtzació de la base imposable, tenint en compte els requisits o qualificacions referits al grup fiscal.

En aplicació de l'anterior, l'entitat declarant consignarà en les caselles [01230] i [01231] «Correccions al resultat comptable al considerar els requisits o qualificacions comptables referits al grup fiscal (art. 62.1 a) LIS) (i.e., operacions amb accions pròpies en l'àmbit de grup fiscal, cobertures, etc.)» de la pàgina 12 del model 200, els imports corresponents a les correccions al resultat comptable que sorgisquen al tindre en compte els requisits comptables referits al grup fiscal.

A tindre en compte:

Estes caselles només hauran de complimentar-se per les entitats que marquen les caselles [00009] i [00010] de la pàgina 1 del model 200, corresponents a les entitats dominants i dependents d'un grup fiscal, respectivament.