Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021

Correccions al resultat comptable al considerar els requisits o qualificacions comptables referits al grup

L'article 62.1 a) de la LIS establix que la base imposable del grup fiscal es determinarà sumant, entre altres conceptes, les bases imposables individuals corresponents a totes i cada una de les entitats integrants del grup fiscal, tenint en compte les especialitats contingudes a l'article 63 d'esta Llei.No obstant això, els requisits o qualificacions establits tant en la normativa comptable per a la determinació del resultat comptable, com en esta Llei per a l'aplicació de qualsevol tipus d'ajustaments a aquell, en els termes establits a l'article 10.3 del LIS, es referiran al grup fiscal.

Es tracta de regles d'homogeneïtzació de la base imposable, atenent als requisits o qualificacions referits al grup fiscal.

En aplicació de l'anterior, l'entitat declarant consignarà en les caselles [01230] i [01231] «Correccions al resultat comptable al considerar els requisits o qualificacions comptables referits al grup fiscal (art. 62.1 a) LIS) (i.e., operacions amb accions pròpies a nivell de grup fiscal, cobertures, etc.)» de la pàgina 12 del model 200, els imports corresponents a les correccions al resultat comptable que sorgisquen en tindre en compte els requisits comptables referits al grup fiscal.

A tindre en compte:

Estes caselles només s'hauran de complimentar per les entitats que marquen les caselles [00009] i [00010] de la pàgina 1 del model 200, corresponents a les entitats dominants i dependents d'un grup fiscal, respectivament.