Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021

Resultat del compte de pèrdues i guanys (casella 00500)

1.Amb caràcter general

Es traslladarà a la casella [00500] «Resultat del compte de pèrdues i guanys» de la pàgina 12 del model 200, l'import que figure com a resultat del compte de pèrdues i guanys a la casella [00500] de la pàgina 8 del model 200.En cas de resultat negatiu, la quantitat que es consigne anirà precedida del signe menys (-).

2.Especialitats

  1. Si es tracta d'una entitat obligada a portar el seu comptabilitat d'acord amb les normes del Banc d'Espanya, traslladarà a esta casella l'import que figure com a resultat de l'exercici a la casella [00500] de la pàgina 30 del model 200.En el supòsit de resultat negatiu, la quantitat que es consigne anirà precedida del signe menys (-).

  2. Si l'entitat declarant és una entitat asseguradora a la qual siga d'aplicació obligatòria el Pla de comptabilitat aprovat pel Reial Decret 1317/2008, de 24 de juliol, traslladarà a esta casella l'import que figure com a resultat de l'exercici a la casella [00500] de la pàgina 40 del model 200.En el supòsit de resultat negatiu, la quantitat que es consigne anirà precedida del signe menys (-).

  3. Si a l'entitat declarant se li aplica la Circular 3/2008, d'11 de setembre, de la Comissió del Mercat de Valors, sobre normes comptables, comptes anuals i estats d'Informació reservada de les institucions d'inversió col·lectiva, traslladarà a esta casella l'import que figure com a resultat de l'exercici a la casella [00500] de la pàgina 46 del model 200.En el supòsit de resultat negatiu, la quantitat que es consigne a l'esmentada casella anirà precedida del signe menys (-).

  4. Si l'entitat declarant és una societat de garantia recíproca, a la que se li aplica el disposat en l'Ordre EHA/1327/2009, de 26 de maig, sobre normes especials per a l'elaboració, documentació i presentació de la Informació comptable de les societats de garantia recíproca, traslladarà a esta casella l'import que figure com a resultat de l'exercici a la casella [00500] de la pàgina 51 del model 200.És el supòsit de resultat negatiu, la quantitat que es consigne a l'esmentada casella haurà d'anar precedida del signe menys (-).

Informa:

Imputació fiscal de les donacions.Comptablement, les donacions que tinguen per objecte actius d'immobilitzat intangible, material i inversions immobiliàries, s'imputen com ingressos de l'exercici en proporció amb l'amortització efectuada en eixe període per als esmentats elements o, en el seu cas, quan es produïsca la seua alienació o correcció valorativa per deteriorament o baixa en balanç.Fiscalment el règim és diferent:en el cas d'adquisicions lucratives ha d'integrar-se a la base imposable el valor de mercat de l'element en el període impositiu en què es rep i, per tant, serà precís realitzar un augment al resultat comptable.