Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021

Càlcul

L'import a consignar en la casella [00550] «Base Imposable abans de l'aplicació de la reserva de capitalització i de la compensació de bases imposables negatives» s'obté després d'aplicar al resultat del compte de pèrdues i guanys (casella [00501]) el total de les correccions que corresponguen (caselles [00417] i [00418]):

[00550] = [00501] + ([00417] - [00418])

El resultat d'esta operació s'haurà de consignar a la casella [00550] en tot cas, fins i tot quan siga igual a zero o negatiu.I en este últim supòsit precedit del signe menys (-).

La disposició transitòria primera de la LIS establix que els ajustaments extracomptables, positius i negatius, practicats per a determinar les bases imposables de l'Impost sobre Societats corresponents a períodes impositius iniciats anteriorment a l'entrada en vigor de la Llei 27/2014, es prendran en consideració als efectes de la determinació de les bases imposables corresponents als períodes impositius en què siga d'aplicació dita Llei, d'acord amb el previst en les normes que els van regular.

En cap cas no serà admissible que una mateixa renda no es prenga en consideració o es tinga en compte dues vegades als efectes de la determinació de la base imposable per l'Impost sobre Societats.