Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021.

Detall de les correccions al resultat del compte de pèrdues i guanys (exclosa la correcció per l'impost sobre societats)

 1. Emplenament del quadre «Detall de les correccions al resultat del compte de pèrdues i guanys (exclosa la correcció per Impost Societats) (pàgines 19 i 26 bis a sexies del model 200)»
 2. Imputació temporal
 3. Amortitzacions
 4. Pèrdues per deteriorament del valor dels elements patrimonials
 5. Provisions i unes altres despeses
 6. Despeses no deduïbles
 7. Regles de valoració
 8. Exempcions
 9. Reducció de rendes procedents de determinats actius intangibles
 10. Obra benèfic-social de caixes d'estalvis i fundacions bancàries
 11. Ajustaments derivats de l'aplicació de la deducció per doble imposició
 12. Ajustaments derivats de l'aplicació dels règims tributaris especials
 13. Adquisició de participacions d'entitats no residents
 14. Reinversió de beneficis extraordinaris
 15. Entitats en règim d'atribució de rendes constituïdes a l'estranger amb presència en territori espanyol
 16. Correccions específiques d'entitats sotmeses a normativa foral
 17. Eliminacions pendents d'incorporar de societats que deixen de pertànyer a un grup
 18. Altres correccions al resultat del compte de pèrdues i guanys
 19. Total correccions al resultat del compte de pèrdues i guanys (exclosa la correcció per IS)