Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021.

Altres correccions al resultat del compte de pèrdues i guanys

En les caselles [00413] i [00414] «Altres correccions al resultat del compte de pèrdues i guanys» s'inclouran altres correccions d'augment i de disminució que procedisca efectuar sobre l'import de la casella [00501] de resultat del compte de pèrdues i guanys abans d'impost sobre societats, per a la determinació de la base imposable, sempre que no estiguen expressament previstes en cap de les correccions recollides en les caselles anteriors de l'apartat «Detall de les correccions al resultat del compte de pèrdues i guanys (exclosa la correcció per IS)».

Entre les circumstàncies que donaran lloc a l'emplenament d'estes caselles es poden citar a títol d'exemple i sense caràcter exhaustiu:

 • Correccions ocasionades per l'aplicació del que disposa la disposició addicional tercera de la LIS, que establix la no integració en la base imposable de les rendes positives que s'hagen posat de manifest durant el període impositiu com a conseqüència de:

  1. La percepció dels següents ajuts de la política agrària comunitària :

   1. Abandone definitiu del cultiu de la vinya.
   2. Prima a l'arranque de plantacions de pomeres.
   3. Prima a l'arranque de plataneras.
   4. Abandone definitiu de la producció lletera.
   5. Abandone definitiu del cultiu de peres, bresquilles i nectarines.
   6. Arranque de plantacions de peres, bresquilles i nectarines.
   7. Abandone definitiu del cultiu de la remolatxa sucrera i de la canya de sucre.
  2. La percepció dels següents ajuts de la política pesquera comunitària : per la paralització definitiva de l'activitat pesquera d'un vaixell i per la seua transmissió per a la constitució de societats mixtes en tercers països, així com per l'abandonament definitiu de l'activitat pesquera.

  3. La percepció d'ajuts públiques que tinguen per objecte reparar la destrucció, per incendie, inundació, enfonsament, erupció volcànica o d'altres causes naturals d'elements patrimonials afectes a l'exercici d'activitats econòmiques.

  4. La percepció dels ajuts a l'abandonament de l'activitat de transporte per carretera satisfetes pel Ministeri de Foment a transportistes que complisquen els requisits establits en la normativa reguladora de la concessió d'estos ajuts.

  5. La percepció d'indemnitzacions públiques a causa del sacrifici obligatori de la cabanya ramadera, en el marc d'actuacions destinades a l'eradicació d'epidèmies o malalties.

 • Correccions motivades per l'aplicació de la disposició addicional setena de la LIS, relatiu a la no integració en la base imposable de l'impost sobre societats dels increments i disminucions de patrimoni que es posen de manifest com a conseqüència de l'adscripció de l'equip professional a una societat anònima esportiva de nova creació.

 • Correccions que puguen sorgir de l'aplicació dels supòsits contemplats en les disposicions transitòries quinta i sisena del text refós de la Llei de Regulació dels Plans i fons de pensions, aprovat pel Reial decret legislatiu 1/2002, de 29 de desembre.

A tindre en compte:

Les aportacions que els socis realitzen per a reposar el patrimoni net de la societat, degut al desequilibri entre el capital social i este patrimoni de conformitat amb el Reial decret legislatiu 1/2010, de 2 de juliol, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Societats de Capital, no es computen com a ingressos . Tales aportacions no s'integren en el resultat comptable i la Llei de l'impost no establix cap correcció respecte d'això.