Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021

Altres correccions al resultat del compte de pèrdues i guanys

En les caselles [00413] i [00414] «Altres correccions al resultat del compte de pèrdues i guanys» s'inclouran altres correccions d'augment i de disminució que siga procedent efectuar sobre l'import de la casella [00501] de resultat del compte de pèrdues i guanys abans d'Impost sobre Societats, per a la determinació de la base imposable, sempre que no estiguen expressament previstes en cap de les correccions recollides a les caselles anteriors de l'apartat «Detall de les correccions al resultat del compte de pèrdues i guanys (exclosa la correcció per IS)».

Entre les circumstàncies que donaran lloc a l'emplenament d'estes caselles es poden citar a títol d'exemple i sense caràcter exhaustiu:

 • Correccions ocasionades per l'aplicació del disposat en la disposició addicional tercera de la LIS, que establix la no-integració en la base imposable de les rendes positives que s'hagen posat de manifest en el període impositiu com a conseqüència de:

  1. La percepció de les següents ajudes de la política agrària comunitària:

   1. Abandonament definitiu del cultiu de la vinya.
   2. Prima a l'arrencada de plantacions de pomeres.
   3. Prima a l'arrencada de plataneras.
   4. Abandonament definitiu de la producció lletera.
   5. Abandonament definitiu del cultiu de peres, bresquilles i nectarines.
   6. Arrencada de plantacions de peres, bresquilles i nectarines.
   7. Abandonament definitiu del cultiu de la remolatxa sucrera i de la canya de sucre.
  2. La percepció de les següents ajudes de la política pesquera comunitària:per la paralització definitiva de l'activitat pesquera d'un vaixell i per la seua transmissió per a la constitució de societats mixtes a tercers països, així com per l'abandonament definitiu de l'activitat pesquera.

  3. La percepció de ajudes públiques que tinguen per objecte reparar la destrucció, per incendi, inundació, afonament, erupció volcànica o altres causes naturals de elements patrimonials afectes a l'exercici d'activitats econòmiques.

  4. La percepció de les ajudes a l'abandonament de l'activitat de transport per carretera satisfetes pel Ministeri de Foment a transportistes que complisquen els requisits establits en la normativa reguladora de la concessió de les esmentades ajudes.

  5. La percepció de indemnitzacions públiques a causa del sacrifici obligatori de la cabana ramadera, en el marc d'actuacions destinades a l'erradicació d'epidèmies o malalties.

 • Correccions motivades per l'aplicació de la disposició addicional setena del LIS, relatiu a la no-integració en la base imposable de l'Impost sobre Societats dels increments i disminucions de patrimoni que es posen de manifest com a conseqüència de l'adscripció de l'equip professional a una societat anònima esportiva de nova creació.

 • Correccions que puguen sorgir de l'aplicació dels supòsits contemplats en les disposicions transitòries cinquena i sisena del text refós de la Llei de Regulació dels Plans i fons de pensions, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 1/2002, de 29 de desembre.

A tindre en compte:

Les aportacions que els socis realitzen per a reposar el patrimoni net de la societat, a causa del desequilibri entre el capital social i l'esmentat patrimoni de conformitat amb el Reial Decret Legislatiu 1/2010, de 2 de juliol, pel que s'aprova el text refós de la Llei de Societats de Capital, no es computen com ingressos.Tals aportacions no s'integren al resultat comptable i la Llei de l'Impost no establix cap correcció sobre això.