Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021

Adquisició de participacions d'entitats no residents

La disposició transitòria catorzena de la LIS establix que la deducció establida per a l'adquisició de participacions d'entitats no residents, en l'apartat 5 de l'article 12 del RDLeg. 4/2004, de 5 de març, segons redacció vigent per als períodes impositius iniciats anteriorment a 1 de gener de 2015, continuarà sent d'aplicació, amb les condicions i consideracions que s'assenyalen més endavant.

Esta deducció de la base imposable per adquisició de participacions d'entitats no residents està subjecta, a més, a les condicions i consideracions següents:

  • No serà d'aplicació a les adquisicions de valors representatives de la participació en fons propis d'entitats no residents en territori espanyol, realitzades a partir de 22 de desembre de 2007, sense perjudici de l'establit en l'apartat 3 de l'article 1 de la Decisió de la Comissió Europea de 28 d'octubre de 2009 i en l'apartat 3 de l'article 1 de la Decisió de la Comissió de 12 de gener de 2011, relativa a l'amortització fiscal del fons de comerç financer per a l'adquisició de participacions estrangeres, assumpte C-45/2007, respecte a les adquisicions relacionades amb una obligació irrevocable convinguda abans del 22 de desembre de 2007.No obstant això, tractant-se d'adquisicions de valors que conferisquen la majoria de la participació en els fons propis d'entitats residents en un altre Estat no membre de la Unió Europea, realitzades entre el 22 de desembre de 2007 i el 21 de maig de 2011, podrà aplicar-se la deducció quan es demostre l'existència d'obstacles jurídics explícits a les combinacions transfrontereres d'empreses, en els termes establits en els apartats 4 i 5 de l'article 1 de l'esmentada Decisió de la Comissió de 12 de gener de 2011, d'acord amb l'establit en el paràgraf tercer de l'article 12.5 del RDLeg.4/2004, a la seua redacció donada per la disposició final sisena de la Llei 31/2011, de 4 d'octubre, si bé contenint la corresponent afectació per la correcció d'errors (publicada en DOUE de 26 de novembre de 2011)  de la referida Decisió de la Comissió Europea de 12 de gener de 2011, segons la qual, per a les adquisicions realitzades el dia 21 de desembre de 2007 es podrà aplicar l'esmentat article 12.5 del RDLeg.4/2004.

  • I ja que han existit altres redaccions de l'article 12.5 del RDLeg.4/2004 d'anteriors a la donada per la Llei 31/2011, per als períodes impositius iniciats a partir d'1 de gener de 2015, s'haurà de tindre en compte el següent:

    • En relació amb les adquisicions de participacions d'entitats no residents en territori espanyol efectuades a partir d'1 de gener de 2011, la deducció només serà aplicable en els supòsits admissibles segons la redacció del paràgraf tercer de l'article 12.5 del RDLeg.4/2004 donada per la Llei 31/2011.

    • En relació amb les adquisicions de participacions d'entitats no residents en territori espanyol efectuades a partir de 22 de desembre de 2007, l'import corresponent relatiu a la deducció pendent generada en períodes impositius iniciats abans d'1 de gener de 2011 només serà aplicable als casos permesos a la redacció del paràgraf tercer de l'article 12.5 del RDLeg.4/2004 donada per la Llei 31/2011, amb l'esmentada afectació.

    • En relació amb les participacions d'entitats no residents en territori espanyol adquirides entre 1 de gener de 2002 i 21 de desembre de 2007, es podran deduir les quantitats pendents que corresponguen.

Emplenament del model 200

Els contribuents que en períodes impositius iniciats a partir d'1 de gener de 2002 hagen adquirit valors representatius de la participació en fons propis d'entitats no residents en territori espanyol les rendes del qual puguen acollir-se a l'exempció establida a l'article 21 del RDLeg.4/2004 o l'exempció prevista a l'article 20 bis de la Llei 43/1995, hauran de realitzar els següents ajustaments en les caselles [00329] i [00330] «Adquisició de participacions d'entitats no residents (DT 14é LIS)» de la pàgina 13 del model 200:

  • En la casella [00330] de disminucions inclouran l'import que no corresponga imputar als béns i drets de l'entitat no resident en territori espanyol, de la diferència (positiva) entre el preu d'adquisició de la participació i el patrimoni net de la societat participada a la data d'adquisició, en proporció amb eixa participació.

  • I quan transmeten els referits valors, hauran de consignar en la casella [00329] d'augments aquell import que, amb motiu de l'adquisició dels mateixos, van incloure a la casella [00330] com a disminució.