Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021

Emplenament del quadre «Detall de les correccions al resultat del compte de pèrdues i guanys (exclosa la correcció per Impost Sociedades) (pàgines 19 i 26 bis a sexies del model 200)»

En este quadre, el contribuent de forma obligatòria haurà de desglossar cada una de les correccions al resultat del compte de pèrdues i guanys que incloga en la declaració de l'Impost sobre Societats (pàgines 12 i 13 del model 200).L'import total d'estes correccions es recull en les caselles [00417] i [00418] «Total correccions al resultat del compte de pèrdues i guanys (exclosa la correcció per IS, que fonamentalment s'agrupen segons siguen permanents o temporànies (i estes segons que tinguen el seu origen a l'exercici o en exercicis anteriors), en funció que no siguen cancel·lables en exercicis futurs amb correccions de signe contrari (permanents) o que hagen de cancel·lar-se a futurs exercicis amb les respectives correccions de signe oposat (temporani).També s'emplenarà l'import corresponent a les partides relatives als saldos (d'augments i de disminucions) pendents a fi d'exercici i els seus totals corresponents, que permetrà que en exercicis futurs es puga subministrar esta informació fiscal al contribuent a la columna «Saldo pendent al principi d'exercici» mitjançant «Dades Fiscals» per a facilitar l'emplenament de la declaració.

L'emplenament del quadre de desglossament de la pàgina 19 del model 200 es realitzarà simultàniament a mesura que es vagen introduint els imports de les correccions de les pàgines 12 i 13 de l'esmentat model.Esta informació, una vegada complimentada, s'agruparà en el quadre de detall contingut a les pàgines 26 bis a 26 sexies del model 200.

  1. Correccions permanents positives
  2. Correccions permanents negatives
  3. Correccions temporànies positives amb origen a l'exercici
  4. Correccions temporànies negatives amb origen en exercicis anteriors
  5. Correccions temporànies negatives amb origen a l'exercici
  6. Correccions temporànies positives amb origen en exercicis anteriors