Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021.

Emplenament del quadre «Detall de les correccions al resultat del compte de pèrdues i guanys (exclosa la correcció per Impost Societats) (pàgines 19 i 26 bis a sexies del model 200)»

En este quadre, el contribuent de forma obligatòria haurà de desglossar cadascuna de les correccions al resultat del compte de pèrdues i guanys que incloga en la declaració de l'impost sobre societats (pàgines 12 i 13 del model 200). L'import total d'estes correccions es recull en les caselles [00417] i [00418] «Total correccions al resultat del compte de pèrdues i guanys (exclosa la correcció per IS, que fonamentalment s'agrupen segons siguen permanents o temporànies (i estes segons que tinguen el seu origen en l'exercici o en exercicis anteriors), en funció de que no siguen cancelables en exercicis futurs amb correccions de signe contrari (permanents) o que hagen de cancel·lar-se en futurs exercicis amb les respectives correccions de signe oposat (temporànies). També es complimentarà l'import corresponent a les partides relatives als saldos (d'augments i de disminucions) pendents per tal d'exercici i els seus totals corresponents, el que permetrà que en exercicis futurs es puga subministrar esta informació fiscal al contribuent en la columna «Saldo pendent a comence d'exercici »mitjançant «Dades fiscals »per a facilitar l'emplenament de la declaració.

L'emplenament del quadre de desglosse de la pàgina 19 del model 200 es realitzarà simultàniament a mesura que es vagen introduint els imports de les correccions de les pàgines 12 i 13 d'este model. Esta informació, una vegada complimentada, s'agruparà en el quadre de detall contingut  en les pàgines 26 bis a 26 sexies del model 200.

  1. Correccions permanents positives
  2. Correccions permanents negatives
  3. Correccions temporànies positives amb origen en l'exercici
  4. Correccions temporànies negatives amb origen en exercicis anteriors
  5. Correccions temporànies negatives amb origen en l'exercici
  6. Correccions temporànies positives amb origen en exercicis anteriors