Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021.

Correccions permanents negatives

En cas que el contribuent haja de realitzar una correcció al resultat del Compte de Pèrdues i Guanys que supose una correcció permanent negativa al resultat comptable, al complimentar la casella que corresponga de les pàgines 12 i 13, es mostrarà simultàniament en el formulari Societats  WEB el quadre de desglosse «Detall de les correccions al resultat del compte de pèrdues i guanys (exclosa la correcció per Impost Societats)» de la pàgina 19 del model 200. Esta informació, una vegada complimentada, s'agruparà en el quadre  de detall  contingut en les pàgines 26 bis a 26 sexies del model 200.

En este cas, únicament estarà habilitada per al seu emplenament la casella corresponent a «Disminucions de correccions permanents» de la part del quadre de la pàgina 19 del model 200 dedicada a «Correccions de l'exercici». No podrà complimentar-se la columna que recull els saldos pendents a comence i per tal d'exercici ja que al tractar-se d'un ajustament extracomptable permanent no existix saldo pendent doncs l'ajustament no podrà ser objecte de reversió en exercicis següents.

Exemple:

L'entitat «B» període impositiu del qual net del volum de negoci haguda durant el període impositiu immediatament anterior és inferior a 40 milions d'euros, percep dividends per un import de 10.000 euros de la Societat BETA, resident a Espanya. Este dividend complix tots els requisits establits en els articles 21.1 i 21.2 de la LIS, per tant, podrà aplicar l'exempció regulada en l'esmentat article 21 d'esta Llei. El període impositiu de l'entitat coincidix amb l'any natural.

En este exemple, l'entitat «B» té un ingrés comptable que no és ingrés fiscal, perquè està exempt per raó de l'article 21 LIS, pel que haurà de realitzar en el model 200 del període, un ajustament negatiu al resultat comptable en la casella [00370] «Exempció sobre dividends o participacions en beneficis d'entitats residents (article 21.1, 21.10 i DT 40a LIS)» de la pàgina 12 del model 200 per un import de 10.000 euros. Es tracta d'una correcció permanent perquè d'acord amb la LIS este ingrés no haurà d'incloure's en la base imposable en exercicis futurs.

ExerciciComptablementFiscalmentCorrecció fiscalModel 200
2021 + 10.000 0 - 10.000 Casella [00370]

En el formulari de Societats WEB, quan complimente la casella [00370] es desplegarà el quadre de la pàgina 19 del model 200. Únicament estarà habilitada per al seu emplenament la casella corresponent a «Disminucions de correccions permanents» de la part del quadre dedicat a «Correccions de l'exercici», que haurà de complimentar per valor de 10.000 euros. El formulari traslladarà l'import complimentat ací a la casella [02966] de la pàgina 26 quater del model 200.

Detall de les correccions al resultat del compte de pèrdues i guanys (exclosa la correcció pel IS) (pàgina 19 del model 200)

Total --- --- --- 10.000 --- ---
Exercici 2021
correccions fiscals
Saldo pendent a
comence d'exercici
Correccions de l'exerciciSaldo pendent fi
d'exercici
Augments futursDisminucions futuresAugmentsDisminucionsAugments futursDisminucions futures
Correccions permanents --- --- --- 10.000 --- ---
Correccions temporànies amb origen
en l'exercici
--- --- --- --- --- ---
Correccions temporànies amb origen
en exercicis anteriors
--- ---

Quadre de Detall de les correccions al resultat del compte de pèrdues i guanys (exclosa la correcció pel IS) (pàgina 26 bis a 26 sexies del model 200)

Detall d'ajustamentsTipusSaldo pendent
a inici d'exercici
Correccions de l'exerciciSaldo pendent
per tal d'exercici
PermanentTemporànies
(origen en
l'exercici)
Temporànies
(origen en exercicis
anteriors)
Exempció sobre dividends o participacions
en beneficis d'entitats residents
(art. 21.1, 21.10 i DT 40a LIS)
DISMINUCIÓ --- [02966] 10.000 --- --- ---