Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021

Correccions temporànies positives amb origen en exercicis anteriors

En el cas que el contribuent haja de realitzar una correcció al resultat del Compte de Pèrdues i Guanys que supose una correcció temporània positiva amb origen en exercicis anteriors, en complimentar la casella que corresponga de les pàgines 12 i 13, es mostrarà simultàniament al formulari Sociedades WEB el quadre de desglossament «Detall de les correccions al resultat del compte de pèrdues i guanys (exclosa la correcció per Impost Sociedades)» de la pàgina 19 del model 200.Esta informació, una vegada complimentada, s'agruparà en el quadre de detall contingut a les pàgines 26 bis a 26 sexies del model 200.

En este cas, s'haurà d'emplenar la casella corresponent a Augments de «Correccions temporànies amb origen en exercicis anteriors» de la part del quadre dedicada a «Correccions de l'exercici». Així mateix, s'haurà d'emplenar la casella de Augments futurs de Correccions temporànies de les columnes corresponent a «Saldo pendent a inici d'exercici» y «Saldo pendent a fi d'exercici» perquè el ajustament negatiu en origen revertix mitjançant ajustaments extracomptables positius, el que suposa augments futurs de la base imposable.Quant a la casella de Augments futurs de la columna «Saldo pendent a inici d'exercici», s'haurà de complimentar pel mateix import que es va consignar a la casella de Augment futur de la columna de «Saldo pendent a fi d'exercici» de la liquidació del període impositiu anterior.D'altra banda, respecte de la columna «Saldo pendent a fi d'exercici» s'haurà d'emplenar la casella de augments futurs. El saldo d'esta casella anirà disminuint fins a fer-se'n zero, quan s'haja revertit la totalitat.

Per tot l'anterior, durant els períodes impositius en què la Correcció revertisca perquè té el seu origen en exercicis anteriors, a la part del quadre corresponent al «Saldo pendent a fi d'exercici» la casella de Augments futurs de Correccions temporànies anirà disminuint el seu valor respecte al Saldo de l'exercici anterior en l'import de la correcció positiva d'este exercici. Amb tot això, el «Saldo pendent a fi d'exercici», reflectirà el import total pendent de revertir en exercicis següents.En estar inclòs este saldo en la part d'augments futurs, ens indica que eixe import s'està revertint mitjançant ajustaments extracomptables positius.

Exemple

Partint de l'exemple plantejat en el supòsit de correcció temporània negativa amb origen a l'exercici, continuem amb els anys 2023, 2024 i 2025.

La Societat Anònima «D», que el 2021 complix els requisits per a l'aplicació dels incentius fiscals per a les empreses de reduïda dimensió, adquirix un ordinador, posant-se a la seua disposició i entrant en funcionament l'1 de juliol de 2021, tot això per un import de 6.000 euros.S'estima que el valor residual de l'element és poc significatiu, per la qual cosa el valor amortitzable coincidix amb el preu d'adquisició.

La societat decidix realitzar l'amortització comptable de l'ordinador segons la depreciació tècnica que estima del mateix, que és la que resulta d'aplicar un coeficient del 25 per cent.L'entitat decidix també realitzar l'amortització fiscalment deduïble de l'ordinador aplicant el coeficient multiplicador del 2 a què es referix l'article 103 de la LIS.

L'exercici econòmic de l'entitat coincidix amb l'any natural.L'amortització fiscalment deduïble a l'exercici 2023 serà la següent:

 • Coeficient màxim aplicable a l'ordinador segons les taules d'amortització oficialment aprovades:25%.
 • Aplicació del coeficient multiplicador:2 x 25% = 50%.
 • Amortització accelerada que podria practicar-se:6.000 x 50% = 3.000 euros.
 • Amortització fiscal deduïble:1.500 euros (és el valor de l'actiu pendent d'amortitzar fiscalment)
 • L'amortització comptable practicada per la Societat «D» a l'exercici 2023 serà la següent:

  6.000 x 25% = 1.500 euros

Disminució del resultat del compte de pèrdues i guanys a consignar a la casella [00314]:1.500 – 1.500 = 0 euros

Per tant, en el exercici 2021 i següents, les correccions a realitzar en les caselles [00313] i [00314] «Diferències entre amortització comptable i fiscal (art. 12.1 LIS)» de la pàgina 12 del model 200 seran:

ExerciciAmortització fiscalAmortització comptableCorreccionsModel 200Saldo a fi d'exercici
+-
2021 6.000 x 0,5 x 50% = 1.500 6.000 x 0,5 x 25% = 750 --- 750 [00314] 750
2022 6.000 x 50% = 3.000 6.000 x 25% = 1.500 --- 1.500 [00314] 2.250
2023 Resta valor activa = 1.500 6.000 x 25% = 1.500 --- --- --- 2.250
2024 --- 6.000 x 25% = 1.500 1.500 --- [00313] 750
2025 --- Resta valor activa = 750 750 --- [00313] 0

Total amortització fiscal = 1.500 + 3.000 + 1.500 = 6.000

Total amortització comptable = 750 + 1.500 + 1.500 + 1.500 + 750 = 6.000

Al formulari Sociedades WEB, en el exercici 2023, no es practicarà ajustament extracomptable perquè l'amortització comptable coincidix amb l'amortització fiscal. A l'exercici 2023 no s'emplenarà la casella [00314] però s'haurà de comprovar que el «Saldo pendent a fi d'exercici» és correcte, per a això s'haurà d'acudir a la casella [00314] i es desplegarà el quadre de la pàgina 19 del model 200 i haurà de comprovar-se que la casella de Augments futurs de Correccions temporànies de la part corresponent a Saldo pendent a inici i final d'exercici, té un valor de 2.250 euros, que és el saldo acumulat de 2021 i 2022.

En el exercici 2024 els ajustaments fiscals seran els següents:

 • Amortització fiscal deduïble:0 euros (perquè l'actiu ja està fiscalment amortitzat)
 • L'amortització comptable practicada per la Societat «D» a l'exercici 2023 serà la següent:

  6.000 x 25% = 1.500 euros

Augment del resultat del compte de pèrdues i guanys a consignar a la casella [00313]:1.500 euros

Al formulari Sociedades WEB, en el exercici 2024, quan vaja a complimentar-se la casella [00313] es desplegarà el quadre de la pàgina 19 del model 200 i s'haurà d'emplenar la casella de Augments de «Correccions temporànies amb origen en exercicis anteriors» de la part del quadre dedicada a «Correccions de l'exercici» per import de 1.500 euros.El formulari traslladarà la informació a la casella [03193] «Temporànies (amb origen exercicis anteriors)» de la pàgina 26 quinquies del model 200.

Així mateix, s'haurà de complimentar la part corresponent a «Saldo pendent a inici d'exercici», com estem davant d'un ajustament negatiu en origen, s'haurà de complimentar la casella de Augments futurs de Correccions temporànies per import de 2.250 euros ja que este és el valor la casella d'Augment futur de la columna de «Saldo pendent a fi d'exercici» de l'exercici 2023, és a dir, l'acumulat de 2021, 2022 i 2023.

Quant a la part corresponent a «Saldo pendent a fi d'exercici», en tractar-se d'un ajustament negatiu en origen, s'haurà de complimentar la casella de Augments futurs de Correccions temporànies per valor de 750 euros (2.250 – 1.500), que és el saldo pendent a inici d'exercici minorat en l'import revertit de 1.500 euros el 2024. El formulari traslladarà la informació complimentada a la casella [03194] «Saldo pendent al principi d'exercici» de la pàgina 26 quinquies del model 200.

Detall de les correccions al resultat del compte de pèrdues i guanys (exclosa la correcció pel IS) (pàgina 19 del model 200)

Total 2.250 --- 1.500 --- 750 ---
Exercici 2024
correccions fiscals
Saldo pendent a
principi d'exercici
Correccions de l'exerciciSaldo pendent final
d'exercici
Augments futursDisminucions futuresAugmentsDisminucionsAugments futursDisminucions futures
Correccions permanents --- --- --- --- --- ---
Correccions temporànies amb origen
a l'exercici
2.250 --- --- --- 750 ---
Correccions temporànies amb origen
en exercicis anteriors
1.500 ---

Quadre de Detall de les correccions al resultat del compte de pèrdues i guanys (exclosa la correcció per l'IS) (pàgina 26 bis a 26 sexies del model 200)

Detall d'ajustamentsTipusSaldo pendent
a inici d'exercici
Correccions de l'exerciciSaldo pendent
a fi d'exercici
PermanentTemporànies
(origen a l'exercici)
Temporànies
(origen en exercicis
anteriors)
Empreses de reduïda dimensió:amortització
accelerada (art. 103 LIS i DT 28é LIS)
AUGMENT [03194] 2.250 --- --- [03193] 1.500 [03195] 750

En el exercici 2025 els ajustaments fiscals seran els següents:

 • Amortització fiscal deduïble:0 euros (perquè l'actiu ja està fiscalment amortitzat)
 • L'amortització comptable practicada per la Societat «D» a l'exercici 2025 serà 750 euros perquè és el valor de l'actiu pendent d'amortitzar comptablement.

Augment del resultat del compte de pèrdues i guanys a consignar a la casella [00313]:750 euros

Al formulari Sociedades WEB, a l'exercici 2025, quan vaja a emplenar-se la casella [00313] es desplegarà el quadre de la pàgina 19 del model 200 i haurà d'emplenar-se la casella de Augments de «Correccions temporànies amb origen en exercicis anteriors» de la part del quadre dedicada a «Correccions de l'exercici» per import de 750 euros.El formulari traslladarà la informació complimentada a la casella [03193] «Temporarias (amb origen en exercicis anteriors)» de la pàgina 26 quinquies del model 200.

Així mateix, s'haurà de complimentar la part corresponent a «Saldo pendent a inici d'exercici», com estem davant d'un ajustament negatiu en origen, s'haurà de complimentar la casella de Augments futurs de Correccions temporànies per import de 750 euros, ja que este és el valor la casella d'augment futur de la columna de Saldo pendent a fi d'exercici de l'exercici 2024.

D'altra banda, respecte de la part corresponent a «Saldo pendent a fi d'exercici», s'haurà de complimentar la casella de augments futurs de Correccions temporànies per valor de 0 euros (750 - 750), ja que no queda saldo pendent a causa que en este exercici han revertit els 750 euros que quedaven com a saldo pendent a inici d'este exercici. El formulari en mostrarà 0 en la casella [03195] «Saldo pendent a fi d'exercici» de la pàgina 26 quinquies del model 200.

Detall de les correccions al resultat del compte de pèrdues i guanys (exclosa la correcció per l'IS) (pàgina 19 del model 200)

Total 750 --- 750 --- --- ---
Exercici 2025
correccions fiscals
Saldo pendent a
principi d'exercici
Correccions de l'exerciciSaldo pendent final
d'exercici
Augments futursDisminucions futuresAugmentsDisminucionsAugments futursDisminucions futures
Correccions permanents --- --- --- --- --- ---
Correccions temporànies amb origen
a l'exercici
750 --- --- --- --- ---
Correccions temporànies amb origen
en exercicis anteriors
750 ---

Quadre de Detall de les correccions al resultat del compte de pèrdues i guanys (exclosa la correcció per l'IS) (pàgina 26 bis a 26 sexies del model 200)

Detall d'ajustamentsTipusSaldo pendent
a inici d'exercici
Correccions de l'exerciciSaldo pendent
a fi d'exercici
PermanentTemporànies
(origen a l'exercici)
Temporànies
(origen en exercicis
anteriors)
Empreses de reduïda dimensió:amortització
accelerada (art. 103 LIS i DT 28é LIS)
AUGMENT [03194] 750 --- --- [03193] 750 [03195] 0